Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Kê khai hóa đơn đầu ra, đầu vào bị bỏ sót

Tình trạng quên không kê khai hay bỏ sót hóa đơn đầu ra, đầu vào là chuyện thường gặp tại các doanh nghiệp. Kế toán Newvision xin hướng dẫn cách kê khai hóa đơn đầu vào, đầu ra bỏ sót trong bài viết dưới đây.

Theo Khoản 8 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC:

 “Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong kỳ nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của kỳ đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho.

– Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.”

Theo Điều 8 Thông tư 219/2013/TT-BTC: Hướng dẫn thời điểm xác định thuế GTGT:

“1. Đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

2. Đối với cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền….”

Theo Tiết a, Khoản 5, Điều 12 Thông tư 219/2013/TT-BTC:

 “Cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng tính thuế theo phương pháp khấu trừ thuế khi bán hàng hóa, dịch vụ phải tính và nộp thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra.”

Chi tiết hơn các bạn có thể xem tại Công văn 4943/TCT-KK ngày 23/11/2015 của Tổng cục thuế, cụ thể như sau:

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp người nộp thuế phát hiện hóa đơn, chứng từ của các kỳ trước bị bỏ sót chưa kê khai thì thực hiện kê khai, khấu trừ bổ sung như sau:

1. Kê khai hóa đơn đầu vào bỏ sót

– Thời điểm mà phát hiện hóa đơn bỏ sót của kỳ nào thì phải kê khai và khấu trừ bổ sung tại kỳ tính thuế phát hiện hóa đơn bỏ sót nhưng phải là trước khi cơ quan thuếhoặc cơ quan có đủ chức năng, thẩm quyền công bố quyết định, thanh, kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế.

Ví dụ: Ngày 11/12/2015 Công ty kế toán Newvision phát hiện bỏ sót 1 hóa đơn ngày 1/8/2014 chưa kê khai, số tiền là: 10.000.000 tiền thuế GTGT là: 1.000.000

Công ty cần kê khai vào “Mục I – Hàng hóa, dịch vụ mua vào trong kỳ” trên tờ khai 01/GTGT của tháng 11/2015 (Vì hạn nộp tờ khai tháng 11/2015 là đến hết ngày 20/12/2015) nhưng phải trước khi cơ quan thuế hoặc cơ quan có chức năng, thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế.

Kê khai vào chỉ tiêu 23, 24, 25 của tờ khai 11/GTGT của tháng 11/2015 cụ thể như sau:

– Kê khai vào chỉ tiêu 23: 10.000.000

– Chỉ tiêu: 24, 25: 1.000.000

Lưu ý: Những hóa đơn đầu vào kê khai sau khi được hoàn thuế GTGT thì sẽ không được khấu trừ.

 

2. Kê khai hóa đơn đầu ra bỏ sót

– Hóa đơn đầu ra xuất bán mà phát sinh kỳ nào thì phải thực hiện khai bổ sung và điều chỉnh kỳ tính thuế phát sinh hóa đơn đó theo đúng quy định.

Ví dụ: Ngày 28/11/2015 kế toán Newvision phát hiện có 1 hóa đơn GTGT đầu ra ngày 05/10/2015 chưa kê khai với tổng số tiền là: 10.000.000, còn tiền thuế GTGT là: 1.000.000 thì công ty cần phải kê khai bổ sung và điều chỉnh lại thuế GTGT của tháng 10/2015.

Bước 1: Vào tờ khai  của tháng 10/2015 -> rồi chọn “Tờ khai bổ sung” -> Lần 1 (bởi là lần đầu)

Bước 2: Bổ sung lại chỉ tiêu 32, 33 (bởi mặt hàng thuế suất 10%)

– Cụ thể: Lấy số tiền hiện tại mà có trên chỉ tiêu 23 cộng thêm vào đó 10.000.000, rồi sau đó lấy số tiền thuế hiện đang có trên chỉ tiêu 24 cộng thêm 1.000.000 tiền thuế. Nhập xong thì ta ấn “Tổng hợp KHBS”

Bước 3: Tiếp theo tích chọn sang  mục phụ lục “KHBS” để xử lý số liệu sau khi đã khai bổ sung.

Ta chỉ cần quan tâm đến 2 chỉ tiêu là 40 và 43 của bên “giải trình khai bổ sung, điều chỉnh”, cụ thể như ở dưới đây:

– Nếu [40] > 0: Số tiền không nằm trong ngoặc () (Tăng số tiền thuế phải nộp).

– Nếu [40] < 0: Số tiền nằm trong ngoặc () (Làm giảm tiền thuế phải nộp).

Lưu ý: Không được nhập vào Chỉ tiêu [38] của kỳ hiện tại.

– Nếu [43] > 0: Số tiền không nằm trong ngoặc () (Tăng số thuế GTGT được khấu trừ).

– Nếu [43] < 0:Số tiền nằm trong ngoặc () (Giảm số thuế GTGT được khấu trừ).

Mời bạn tham khảo thêm: dịch vụ kiểm toán nội bộ tại hà nội

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons