Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Khoản thu nhập không được hưởng ưu đãi thuế theo địa bàn

Căn cứ tại Khoản 2 Điều 10 Thông tư 96/2015/TT-BTC, Công văn 75/TCT-CS, ngày 09/01/2017 và Công văn 2351/TCT-CS, ngày 30/05/2016

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

                                                             Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Theo đó:
Doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện ưu đãi về địa bàn thì thu nhập được hưởng ưu đãi thuếTNDN là toàn bộ thu nhập phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn ưu đãi (bao gồm cả các khoản lãi suất của tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn và cả lãi cho vay vốn phát sinh trên địa bàn được ưu đãi) nhưng trừ các khoản thu nhập dưới đây sẽ không được hưởng ưu đãi thuế theo địa bạn như sau:

 Thu nhập từ việc chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng quyền góp vốn và chuyển nhượng bất động sản (trừ thu nhập từ việc đầu tư kinh doanh nhà ở xã hội được quy định tại Điểm d Khoản 3 Điều 19 Thông tư số 78/2014/TT-BTC); thu nhập từ việc chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư , chuyển nhượng về quyền thăm dò và khai thác khoáng sản; thu nhập từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh ngoài Việt Nam.

 Thu nhập từ các hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu, khí, tài nguyên quý hiếm khác và thu nhập từ hoạt động khai thác khoáng sản.

 Thu nhập từ hoạt động kinh doanh dịch vụ thuộc vào diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons