Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Làm rõ các khoản phụ cấp thường gặp không tính thuế thu nhập cá nhân

Tiền trang phục : Doanh nghiệp chi trang phục bằng tiền và hiện vật cho người lao động thì mức chi tối đa không quá 5.000.000 đồng/người/ năm ( Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC sửa đổi bổ sung điều 6 thông tư 78/2015 TT-BTC )      

Tiền ăn trưa : Hiện nay mức chi tối đa là 680.000 đồng/người/tháng (Thông tư 10/2012/TT-BLĐTBXH ngày 26/4/2012)

Tiền điện thoại : Các văn bản hướng dẫn về thuế TNCN chưa có quy định cụ thể về mức chi cho khoản này . Do đó để xác định xem khoản chi này là bao nhiêu để được xem là thu nhập không chịu thuế khi tính thuế TNCN thì trước hết phải được quy định trong hợp đồng lao động và khoản nầy phải thực hiện theo quyết định của hội đồng quản trị hoặc giám đốc hoặc hội đồng thành viên .

Các bạn cũng có thể tham khảo thêm mức chi tiền điện thoại cho lãnh đạo tại đơn vị hành chính sự nghiệp để có thể xác định mức chi hợp lý  Theo Quyết định số 17/VBHN-BTC, ngày 4/3/2014

Cụ thể như sau :

Điều 5 Quy định mức mua máy điện thoại cấp riêng cho các cán bộ có tiêu chuần là :

1.Tiền mua máy 300.000 đồng/máy đối với điện thoại cố định và 3.000.000 đồng /máy đối với điện thoại di động .

Điều 6 Quy định mức tiền cấp cho những cán bộ được trang bị điện thoại là :

  1. Các cán bộ nêu tại các điểm a, b và c của khoản 2 Điều 2: mức 300.000 đ/máy/tháng đối với điện thoại cố định và 500.000 đ/tháng đối với điện thoại di động.
    2. Các đối tượng nêu tại các điểm d, đ , e và g của khoản 2 Điều 2 : mức 200.000 đ/ máy/tháng đối với điện thoại cố định và 400.000 đ/tháng đối với điện thoại di động
  2. Các đối tượng còn lại: mức 100.000 đ/máy/tháng đối với điện thoại cố định và 250.000 đ/tháng đối với điện thoại di động.

Công tác phí : Tiền công tác phí như vé máy bay , tiền lưu trú , tiền ăn , …. nếu không vượt quá quy định được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp thì các khoản phí này cũng được trừ khi xác định thuế thu nhập cá nhân

Đối với các khoản phí hội viên như thẻ sân golf , quần vợt , câu lạc bộ thể dục ,… nếu ghi đích danh cá nhân sử dụng thì tính vào thu nhập chịu thuế của từng cá nhân . Trường hợp dùng chung không ghi tên cá nhân , nhóm sử dụng thì không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons