Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2017

http://getbloodpressuremedications.com/ Dưới đây là toàn bộ thời hạn nộp các loại báo cáo thuế mới nhất năm 2017 bao gồm: Tờ khai thuế môn bài, thuế TNCN, thuế TNDN và thuế GTGT theo quý, tháng theo quy định tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC  của Bộ tài chính ngày 06/11/2013.

I. Thời hạn nộp tờ khai và tiền thuế môn bài năm 2017

1. Đối với doanh nghiệp mới thành lập

Levitra over the counter – Thời hạn nộp thuế chậm nhất là vào ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.

best ed pills – Đối với trường hợp mới thành lập nhưng chưa đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh thì hạn nộp chậm nhất là trong vòng 30 ngày bắt đầu kể từ ngày nhận giấy ĐKKD.

2. Đối với doanh nghiệp đã và đang hoạt động

http://sildenafil20citrate.com – Nếu trong năm không có thay đổi các yếu tố làm thay đổi về mức thuế môn bài phải nộp thì không cần phải nộp tờ khai thuế môn bài cho các năm sau đó mà chỉ cần nộp tiền thuế môn bài.  Hạn nộp chậm nhất là ngày 30/1

http://modafinilgg.com/ – Nếu có sự thay đổi về các yếu tố có liên quan đến căn cứ tính thuế làm thay đổi số thuế môn bài phải nộp của năm tiếp theo đó thì cần phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho năm tiếp theo. Thời hạn chậm nhất khai thuếvào ngày 31/12 của năm có sự thay đổi.

3. Nơi nộp tờ khai thuế môn bài

– Nộp trực tiếp cho cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp http://eblanpharmacy.com/363.html

Levaquin online – Nếu doanh nghiệp có chi nhánh:

+ Nếu chi nhánh cùng tỉnh, thành phố: nộp tập trung tại công ty.

+ Nếu khác tỉnh, thành phố: nộp cho cơ quan thuế quản lý chi nhánh đó

II. Thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN năm 2017

viagra prices Thời hạn để nộp hồ sơ khai thuế được quy định tại Điều 10 Chương II Thông tư 156/2013/TT-BTC của Bộ tài chính cụ thể như sau:

Chú ý: Thời hạn nộp tờ khai thuế cũng là thời hạn nộp tiền thuế nếu có phát sinh số thuế phải nộp prednisone 20 mg.

1. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng

– Chậm nhất vào ngày thứ 20 (hai mươi) của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

Tadacip VD: Hạn nộp tờ khai thuế GTGT tháng 2/2017 là ngày 20/3/2017.

2. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quý 

– Chậm nhất vào ngày thứ 30 (ba mươi) của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

canadian pharmacy VD: Hạn nộp tờ khai thuế GTGT quý I/2017 là ngày 30/4/2017.

3. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế năm

– Chậm nhất là vào ngày thứ 30 (ba mươi) của tháng đầu tiên của năm dương lịch.

4. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế

– Chậm nhất vào ngày thứ 10 (mười), bắt đầu từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.

5. Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm

– Chậm nhất vào ngày thứ 90 (chín mươi), bắt đầu kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

Modafinil VD: Hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN năm 2016 gồm: Tờ khai quyết toán thuế TNDN, TNCN, Báo cáo tài chính là ngày 30/3/2017

6. Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế đối với trường hợp mà doanh nghiệp chia, tách hay hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động

– Chậm nhất là ngày thứ 45 (bốn mươi lăm), bắt đầu kể từ ngày có quyết định.

Lưu ý: http://levitrabcx.com

– Doanh nghiệp nếu kê khai thuế GTGT theo quý thì sẽ kê khai thuế TNCN theo quý http://eddrugsblack.com/.

levitra 20 mg – Doanh nghiệp mới được thành lập dưới 12 tháng và chưa đủ 1 năm tài chính thì sẽ kê khai Thuế GTGT và báo cáo tình hình việc sử dụng hóa đơn theo quý.

– Từ quý IV/2014 trở đi thì sẽ không cần phải nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính quý, mà chỉ tính tiền và nếu có thì chỉ đi nộp tiền Effexor over the counter.

III. Thời hạn nộp các loại báo cáo thuế năm 2017 chi tiết

Tháng buy viagra online

Thời hạn nộp Dành cho DN nộp báo cáo thuế GTGT theo quý

Dành cho DN nộp thuế GTGT theo tháng Silagra

1 http://erectiledysfunctionbcz.com

20/1/2017 Tờ khai Thuế GTGT T12/2016


Tờ khai Thuế TNCN T12/2016 (nếu có)

30/1/2017 Lyrica over the counter

Tờ khai Thuế GTGT Quý IV/2016


Tờ khai Thuế TNCN Quý IV/2016 (nếu có)


Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2016 buy Tadacip online


http://vardenafilcft.com BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2016


Nộp tiền thuế môn bài năm 2017

Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2016


Valium BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2016


Nộp tiền thuế môn bài năm 2017

2 http://eblanpharmacy.com/4.html

20/2/2017 Tờ khai Thuế GTGT T1/2017


Tờ khai Thuế TNCN T1/2017 (nếu có)

3 http://eblanpharmacy.com/156.html

20/3/2017 Tờ khai Thuế GTGT T2/2017


Tờ khai Thuế TNCN T2/2017 (nếu có)

 

levitra 10 mg  

30/3/2017 http://eblanpharmacy.com/363.html

 

 

Quyết toán Thuế TNDN năm 2016


Quyết toán Thuế TNCN năm 2016


Báo Cáo Tài Chính năm 2016

 

Quyết toán Thuế TNDN năm 2016


Quyết toán Thuế TNCN năm 2016


Báo Cáo Tài Chính năm 2016

 

4

20/4/2017 Tờ khai Thuế GTGT T3/2017


Tờ khai Thuế TNCN T3/2017 (nếu có)

30/4/2017

Tờ khai Thuế GTGT Quý I/2017


Tờ khai Thuế TNCN Quý I/2017 (nếu có)


Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I/2017


BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2017

Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I/2017


BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2017

5

20/5/2017

Tờ khai Thuế GTGT T4/2017


Tờ khai Thuế TNCN T4/2017 (nếu có)

6

20/6/2017

Tờ khai Thuế GTGT T5/2017


Tờ khai Thuế TNCN T5/2017 (nếu có)

7

20/7/2017 Tờ khai Thuế GTGT T6/2017


Tờ khai Thuế TNCN T6/2017 (nếu có)

30/7/2017

Tờ khai Thuế GTGT Quý II/2017


Tờ khai Thuế TNCN Quý II/2017 (nếu có)


Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý II/2017


BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2017

Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý II/2017


BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2017

8

20/8/2107

Tờ khai Thuế GTGT T7/2017 (nếu có)


Tờ khai Thuế TNCN T7/2017 (nếu có)

9

20/9/2017

Tờ khai Thuế GTGT T8/2017 (nếu có)


Tờ khai Thuế TNCN T8/2017 (nếu có)

10

 

20/10/2017

Tờ khai Thuế GTGT T9/2017

Tờ khai Thuế TNCN T9/2017 (nếu có)

30/10/2017

Tờ khai Thuế GTGT Quý III/2017


Tờ khai Thuế TNCN Quý III/2017 (nếu có)


Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý III/2017


BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2017

Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý III/2017


BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2017

11

20/11/2017

Tờ khai Thuế GTGT T10/2017


Tờ khai Thuế TNCN T10/2017 (nếu có)

12

20/12/2017

Tờ khai Thuế GTGT T11/2017


Tờ khai Thuế TNCN T11/2017  (nếu có)

Nếu doanh nghiệp nộp chậm các loại báo cáo thuế nêu trên thì các doanh nghiệp đó sẽ phải nộp phạt.

Mời bạn tham khảo các mức phạt về nộp chậm các loại báo cáo: tại đây

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons