Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Lịch nộp tờ khai thuế năm 2017

Căn cứ vào Thông tư 156/2013/TT-BTC ,  Nghị định 83/2013/NĐ-CPThông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và 04/2014/NĐ-CPThông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, Nghị định 139/2016/NĐ-CP  và Luật Kế toán 2003,  Luật kế toán 2015, Kế toán Newvision cung cấp về lịch nộp các loại tờ khai thuế cụ thể như sau:

 

Tháng Thời hạn nộp DN kê khai thuế GTGT theo Quý DN kê khai thuế GTGT theo Tháng
1 20/1/2017 Tờ khai Thuế GTGT Tháng 12/2016

Tờ khai Thuế TNCN Tháng 12/2016 (nếu có)

 
30/1/2017
 
 
 
 
 
Tờ khai Thuế GTGT Quý 4/2016

Tờ khai Thuế TNCN Quý 4/2016 (nếu có)

 
Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý 4/2016 (nếu có)

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý 4/2016

Nộp tiền thuế môn bài năm 2017

2 20/2/2017 Tờ khai Thuế GTGT Tháng 1/2017

Tờ khai Thuế TNCN Tháng 1/2017 (nếu có)

3 20/3/2017 Tờ khai Thuế GTGT Tháng 2/2017

Tờ khai Thuế TNCN Tháng 2/2017 (nếu có)

 
 
31/3/2017
 
 
Quyết toán Thuế TNDN năm 2016

Quyết toán Thuế TNCN năm 2016

Báo Cáo Tài Chính năm 2016

4 20/4/2017 Tờ khai Thuế GTGT T3/2017

Tờ khai Thuế TNCN T3/2017 (nếu có)

03/5/2017

 

Tờ khai Thuế GTGT Quý 1/2017

Tờ khai Thuế TNCN Quý 1/2017 (nếu có)

Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý 1/2017 (nếu có)

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý 1/2017

Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý 1/2017 (nếu có)

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý 1/2017

5 22/5/2017 Tờ khai Thuế GTGT Tháng 4/2017

Tờ khai Thuế TNCN T4/2017 (nếu có)

6 20/6/2017 Tờ khai Thuế GTGT T5/2017

Tờ khai Thuế TNCN T5/2017 (nếu có)

7 20/7/2017 Tờ khai Thuế GTGT T6/2017

Tờ khai Thuế TNCN T6/2017 (nếu có)

31/7/2017 Tờ khai Thuế GTGT Quý 2/2017

Tờ khai Thuế TNCN Quý 2/2017 (nếu có)

 
Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý 2/2017

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý 2/2017

8 21/8/2017 Tờ khai Thuế GTGT T7/2017 (nếu có)

Tờ khai Thuế TNCN T7/2017 (nếu có)

9 20/9/2017 Tờ khai Thuế GTGT T8/2017 (nếu có)

Tờ khai Thuế TNCN T8/2017 (nếu có)

10

 

20/10/2017 Tờ khai Thuế GTGT T9/2017
Tờ khai Thuế TNCN T9/2017 (nếu có)
 
30/10/2017
 
 
Tờ khai Thuế GTGT Quý 3/2017

Tờ khai Thuế TNCN Quý 3/2017 (nếu có)

 
Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý 3/2017

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý 3/2017

11 20/11/2017 Tờ khai Thuế GTGT T10/2017

Tờ khai Thuế TNCN T10/2017 (nếu có)

12 20/12/2017 Tờ khai Thuế GTGT T11/2017

Tờ khai Thuế TNCN T11/2017 (nếu có)

 

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons