Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Các văn bản thuế mới năm 2016

Dưới đây là tổng hợp các văn bản, Thông tư  mới nhất của  luật thuế hiện hành năm 2016 

4f73bed5_2aa6f8cb_logothue_resize

 

STT Loại thuế Văn bản quy định
1 Đăng ký thuế Theo Thông tư 95/2016/TT-BTC quy định về hồ sơ, trình tự thủ tục để đăng ký thuế:

– Thay đổi thông tin đăng ký thuế

– Chấm dứt hiệu lực mã số thuếvà khôi phục mã số thuế, tạm ngưng kinh doanh

– Đăng ký thuế đối với trường hợp  tổ chức lại, chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức

2 Hóa đơn – Theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thì hành Nghị định 20/2010/NĐ-CP và 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tư số 156/2013/TT-BTC, 111/2013/TT-BTC, 219/2013/NĐ-CP, 08/2013/TT-BTC, 85/2011/TT-BTC, 39/2014/TT-BTC 78/2014/TT-BTC để cải cách và đơn giả hóa thủ tục hành chính

Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn thuế GTGT và quản lý thuế tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn bán hàng hóa, cảm ứng dịch vụ.

==> Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BTC tổng kết các quy định, thay đổi ban hành ngày 17/6/2015

3 Thuế GTGT Thông tư  219/2013/TT-BTC hướng dẫn luật thuế GTGT và Nghị định 209/2013/NĐ-CP

Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tư 156/2013/TT-BTC, 111/2013/TT-BTC, 219/2013/TT-BTC, 08/2013/TT-BTC, 85/2011/TT-BTC, 39/2014/TT-BTC và 78/2014/TT-BTC để cải cách , đơn giản các thủ tục hành chính về thuế.

Thông tư 151/014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại nghị định quy định về thuế.

Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn thuế GTGT và quản lý thuế tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP , sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

==> Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BTC ban hành ngày 17/06/2015

4 Thuế TNCN Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 65/2013/NĐ-CP .

Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tư 156/2013/TT-BTC , 111/2013/TT-BTC , 219/2013/TT-BTC , 08/2013/TT-BTC , 85/2011/TT-BTC , 39/2014/TT-BTC78/2014/TT-BTC để cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế.

Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định quy định về thuế.

Thông tư 92/2015/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế.

=> Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTC ban hành ngày 05/02/2015

 

5 Thuế TNDN Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 218/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tư 156/2013/TT-BTC , 111/2013/TT-BTC , 219/2013/TT-BTC , 08/2013/TT-BTC , 85/2011/TT-BTC , 39/2014/TT-BTC78/2014/TT-BTC để cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế.

Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định quy định về thuế.

Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 78/2014/TT-BTC , 119/2014/TT-BTC , 151/2014/TT-BTC .

=> Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BTC ban hành ngày 14/9/2015

 

6 Thuế Môn bài – Thông tư của Bộ Tài chính số 42/2003/TT-BTC hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ tài chính

– Sang 2017 sẽ thực hiện theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP ban hành ngày 04/10/2016 có hiệu lực từ ngày 01/01/2017. Theo đó tang mức đóng thuế môn bài.

7 Hướng dẫn kê khai thuế Thông tư số 156/2013/TT-BTC để hướng dẫn luật quản lý thuế sửa đổi bổ sung, thay thế Thông tư 28/2011/TT-BTC

— Được sửa đổi bổ sung tại các thông tư sau:

+ Thông tư 119/2014/TT-BTC.
+ Thông tư 151/2014/TT-BTC
+ Thông tư 26/2015/TT-BTC

 

8 Xử phạt vi phạm hành chính – Xử phạt vi phạm hành chính về thuế: Theo Thông tư 166/2013/TT-BTC quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế có hiệu lực từ ngày 01/01/2014

– Phạt chậm nộp tiền thuế: Tại Khoản 3, Điều 3 Luật số 106/2016/QH13 và hướng dẫn cụ thể tại Khoản 3, Điều 3 Thông tư 130/2016/TT-BTC

Hy vọng với những tổng hợp mới nhất trên của Trung tâm đào tạo kế toán Newvision sẽ giúp ích cho bạn một phần nào đó hiểu và biết thêm 1 số luật về thuế, từ đó giúp ích cho công việc kế toán nắm bắt được các thông tin mới nhất để có thể dễ dàng thực hành trong thực tiễn.

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons