Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Lưu ý khi hạch toán và xác định doanh thu dịch vụ

http://triangleconst.com/pevok Đối với kế toán doanh nghiệp dịch vụ, việc phải xác định doanh thu để tính thuế GTGT, thuế TNDN và doanh thu để ghi nhận vào sổ sách kế toán, để lập báo cáo kết quả kinh doanh sao cho phù hợp với quy định về các chế độ, chuẩn mực kế toán cũng như các quy định về thuế là vô cùng quan trọng, nó ảnh hưởng tới báo cáo kết quả kinh doanh, ảnh hưởng tới nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp với ngân sách nhà nước. Dưới đây sẽ là một vài vấn đề cần lưu ý khi hạch toán và xác định doanh thu dịch vụ:

Đối với kế toán thì chuẩn mực kế toán số 14 đã quy định rõ như sau: http://sildenafil20citrate.com

Doanh thu của giao dịch về cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy. Trường hợp giao dịch về cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng Cân đối kế toán của kỳ đó. Kết quả của giao dịch cung cấp dịch vụ được xác định khi thỏa mãn tất cả bốn (4) điều kiện sau:

(a) Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.

(b) Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó.

(c) Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng Cân đối kế toán.

(d) Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó”

levitra 20 mg Như vậy theo chuẩn mực của kế toán thì thời điểm để xác định doanh thu dịch vụ chính là thời điểm hoàn thành dịch vụ hoặc phần công việc đã hoàn thành.

canadian pharmacies online – Thời điểm xác định doanh thu để tính thuế GTGT được quy định tại Điểm 2 Điều 8 của Thông tư số 219/2013/TT-BTC như sau:

erectile dysfunction “ Đối với cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.”

viagra samples – Hướng dẫn thời điểm để lập hóa đơn đối với việc cung ứng dịch vụ tại  Tiết a , Điểm 2 Điều 16 của thông tư số 39/2014/TT-BTC về tiêu thức “Ngày tháng năm” lập hóa đơn thì:

sildenafil citrate “Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ sẽ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được hay là chưa thu được tiền. Trường hợp mà tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện việc thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn chính là ngày thu tiền.”

⇒ Như vậy, tại thời điểm mà đã nhận được tiền của khách hàng về việc cung ứng dịch vụ thì kể cả nếu dịch vụ đó đã được thực hiện hay chưa thì kế toán doanh nghiệp vẫn phải xuất hóa đơn vào thời điểm nhận tiền hoặc thời điểm dịch vụ hoàn thành và song song đó là khi kế toán đã xuất hóa đơn thì phải kê khai doanh thu và tính nộp thuế GTGT trên tờ khai thuế GTGT tháng hoặc quý http://canadianonlinedrugspharmacyss.com.

– Bắt đầu từ ngày 6/8/2015 thì Thông tư số 96/2015/TT-BTC sẽ có hiệu lực, vì thế thời điểm xác định doanh thu dịch vụ để tính thu nhập chịu thuế có thay đổi một số vấn đề tại Tiết b Khoản 2 Điều 3 sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 78/2014/TT-BTC được xác định như sau: canadian pharmacies online

http://whadadeal.com/Đối với hoạt động cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc hoàn thành từng phần việc cung ứng dịch vụ cho người mua trừ trường hợp nêu tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 78/2014/TT-BTC và Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC

⇒ Như vậy thì việc để xác định doanh thu dịch vụ trên báo cáo tài chính và doanh thu để tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp được xác định vào cùng một thời điểm sildenafil citrate 20 mg.

»◊« Như vậy:

1. Đối với việc cung ứng dịch vụ mà bên mua không trả  tiền trước thì :

provigil coupon – Thời điểm để xuất hóa đơn, xác định doanh thu tính thuế GTGT, doanh thu tính thu nhập chịu thuế TNDN và doanh thu kế toán chính là thời điểm mà dịch vụ hoàn thành.

2.   Đối với việc cung ứng dịch vụ mà bên mua trả tiền trước nhưng dịch vụ chưa hoàn thành thì:

– Trước ngày 6/8/2015: http://prednisonevsd.com/

+ Thời điểm để xuất hóa đơn, xác định doanh thu tính thuế GTGT và thuế TNDN chính là thời điểm nhận tiền của khách hàng.

+ Thời điểm xác định doanh thu kế toán được tính theo thời điểm mà dịch vụ được hoàn thành.

– Từ ngày 6/8/2015: how to get prescriptions from canada

+ Thời điểm để xuất hóa đơn, xác định doanh thu tính thuế GTGT là thời điểm nhận tiền của khách hàng.

+ Thời điểm xác định doanh thu tính thu nhập chịu thuế TNDN và doanh thu kế toán chính là thời điểm dịch vụ được hoàn thành.

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons