Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Mẫu bảng kê hóa đơn chuyển đi

Trung tâm đào tạo kế toán Newvision xin chia sẻ tới bạn đọc mẫu bảng kê hóa đơn chuyển đi. Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC  ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính

Bạn cần phải làm bảng kê hóa đơn chưa sử dụng của tổ chức, cá nhân nếu muốn chuyển địa điểm kinh doanh khácVậy cách viết bảng kê hóa đơn như thế nào? Mời bạn Tham khảo và download mẫu bảng kê hóa đơn chuyển đi dưới đây do chúng tôi cung cấp:

Mẫu bảng kê hóa đơn chuyển đi số: BK01/AC

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons