Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Mẫu Báo cáo về việc nhận in, cung cấp phần mềm tự in hóa đơn

Bạn muốn nhận in, cung cấp phần mềm tự in hóa đơn?. Bạn đang chưa biết viết báo cáo về việc nhận in, cung cấp phần mềm tự in  hóa đơn như thế nào?. Trung tâm đào tạo kế toán Newvision xin cung cấp cho bạn mẫu báo cáo về việc nhận in, cung cấp phần mềm tự in  hóa đơn  dưới đây.

Mẫu báo cáo về việc nhận in, cung cấp phần mềm tự in  hóa đơn số: BC01/AC (Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC  ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính)

Mời bạn tham khảo và download tại đây:

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons