Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Mẫu đơn đề nghị mua hóa đơn mới nhất hiện nay

Trung tâm đào tạo kế toán Newvision xin chia sẻ tới bạn đọc mẫu đơn đề nghị mua hóa đơn theo Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính

Vậy cách làm đơn đề nghị mua hóa đơn như thế nào? Mời bạn Tham khảo và download mẫu đơn đề nghị mua hóa dưới đây do chúng tôi cung cấp:

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons