Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Mẫu thông báo kết quả hủy hóa đơn

Trung tâm đào tạo kế toán Newvision xin chia sẻ tới bạn đọc mẫu thông báo kết quả hủy hóa đơn. Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính

Bạn cần phải làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn  theo mẫu số BC26/AC Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính

Vậy cách làm thông báo kết quả hủy hóa đơn như thế nào? Mời bạn Tham khảo và download mẫu thông báo kết quả hủy hóa đơn  dưới đây do chúng tôi cung cấp:

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons