Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Mẫu thông báo phát hành hóa đơn dành cho chi cục thuế

Dưới đây là mẫu thông báo phát hành hóa đơn dành cho chi cục thuế mà Trung tâm kế toán Newvision  xin cung cấp cho các bạn.

>>Xem thêm:

>Mẫu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

>Mẫu văn bản ủy nhiệm lập hóa đơn GTGT

>Mẫu đơn đề nghị mua hóa đơn mới nhất hiện nay

 

Mẫu thông báo phát hành hóa đơn TB02/AC (Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính)

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons