Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Mẫu Thông báo phát hành hóa đơn

Mẫu TB01/AC Thông báo phát hành hoá đơn mới nhất năm 2016 Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính.

Dưới đây là mẫu thông báo phát hành hóa đơn dành cho tổ chức kinh doanh đặt in, tự in mà Trung tâm đào tạo kế toán Newvision cung cấp cho bạn.

Mời bạn tham khảo và download mẫu thông báo phát hành hóa đơn:

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons