Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Mở rộng hoàn thuế GTGT điện tử trên toàn quốc

Bộ Tài Chính đã  ban hành Quyết định 710/QĐ-BTC vào ngày 24/04/2017 về việc triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử . Quyết định này bắt đầu có hiệu lực áp dụng kể từ ngày 01/05/2017.

Cụ thể  triển khai đối với các cơ quan Thuế tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (thay vì hiện tại là mới triển khai thí điểm tại 13 tỉnh, thành) theo Quy trình ban hành kèm theo Quyết định 2790/QĐ-BTC ngày 27/12/2016 cua Bộ tài chính về việc áp dụng  thí điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử .

Ảnh minh họa (Nguồn: internet)

                                                                         Ảnh minh họa (Nguồn: internet)

Điều kiện để được đề nghị hoàn thuếGTGT đối với hoàn xuất khẩu và hoàn dự án đầu tư:

− Đáp ứng đúng, đủ điều kiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng và Luật Quản lý thuế, đăng ký

− Phải được cơ quan Thuế chấp thuận thực hiện giao dịch điện tử theo quy định tại Thông tư 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn về việc giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

Lưu ý: Người nộp thuế thực hiện hoàn thuế điện tử theo quy định tại Quy trình ban hành kèm theo Quyết định số 2790/QĐ-BTC.

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons