Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Mức lương cơ sở năm 2016

lương cơ bản mới 2016

Theo khoản 1 điều 2 nghị định 99/2015/QH13 ngày 11/11/2015 của Quốc hội quy định:

Từ ngày 01/05/2016, điều chỉnh tăng mức lương cơ sở từ 1.150.000 đồng/tháng lên 1.210.000 đồng/tháng (tăng 60.000 đồng/tháng, khoảng 5%) đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đảm bảo thu nhập của đối tượng có hệ số lương từ 2,34 trở xuống không giảm so với mức lương đang hưởng, riêng lương hưu, trợ cấp ưu đãi, người có công tiếp tục giữ mức đã tăng 8% như đã thực hiện năm 2015.

Chú ý: Mức lương trên không áp dụng cho lao động làm việc trong doanh nghiệp, tổ chức… Các doanh nghiệp, tổ chức… phải áp dụng mức lương tối thiểu vùng.

Những điều cần lưu ý:

 Trợ cấp thai sản.

Trợ cấp khi sinh con hoặc nhận con nuôi một lần.

Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận con nuôi dưới 6 tháng tuổi được trợ cấp

một lần cho mỗi con bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc

tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

Sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp bằng 2 lần mức

lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

Như vậy: Mức trợ cấp một lần là 2 x 1.210.000 = 2.420.000

 Mức lương tối đa đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp:

Mức tiền lương tháng đóng BHXH, BHYT đối đa không vượt quá 20 lần mức lương cơ

sở.

Mức tiền lương tháng đóng BHTN tối đa không vượt quá 20 lần mức lương tối thiểu

vùng.

Như vậy: Mức lương tối đa đóng BHXH, BHYT là 20 x 1.210.000 = 24.200.000

Khóa học Kế Toán trên Excel thực hành thực tế tại Hà Nội

Khóa học phần mềm kế toán Fast – Misa

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons