Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Mức thanh toán chế độ khám, chữa bệnh BHYT theo lương từ ngày 01/07/2017

1. Miễn chi phí khám, chữa bệnh cho một lần nếu chi phí đó thấp hơn 15% mức lương cơ sở:

− Căn cứ theo Công văn số 2039/BHXH-CSYT quy định 15% mức lương cơ sở tương đương với 195.000 đồng (hiện hành là 181.500 đồng) thì khi đi khám, chữa bệnh với chi phí thanh toán cho một lần dưới 195.000 đồng, người đó sẽ không phải trả bất cứ khoản phí nào.

anh-minh-hoa

>>Xem thêm: Tăng mức trợ cấp thai sản từ ngày 01/07/2017

2. Mức thanh toán tổng chi phí vật tư y tế không vượt quá 45 tháng lương cơ sở cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật

− Căn cứ tại Thông tư số 04/2017/TT-BYT thì 45 tháng lương cơ sở tương đương 58.500.000 đồng

Ví dụ:
Mức thanh toán tổng chi phí vật tư y tế của người bệnh trong một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật tại thời điểm tháng lương cơ sở (từ 01/07/2017) bằng 1.500.000 đồng, cụ thể:

– Trường hợp người bệnh là đối tượng tham gia bảo hiểm y tế có mức hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh: Mức thanh toán tổng chi phí vật tư y tế của người bệnh trong một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật = 45 x 100% x 1.150.000 = 51.750.000 đồng

Trường hợp người bệnh là đối tượng tham gia bảo hiểm y tế có mức hưởng 95% chi phí khám, chữa bệnh nhưng chưa đủ thời gian tham gia bảo hiểm y tế liên tục trên 5 năm: Mức thanh toán tổng chi phí vật tư y tế của người bệnh trong một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật = 45 x 95% x 1.150.000 = 49.162.500 đồng

– Trường hợp người bệnh là đối tượng tham gia bảo hiểm y tế có mức hưởng 95% chi phí khám, chữa bệnh và có thời gian tham gia bảo hiểm y tế trên 5 năm:

+ Trường hợp người bệnh chưa có số tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm tính đến thời điểm sử dụng dịch vụ kỹ thuật: Mức thanh toán tổng chi phí vật tư y tế của người bệnh trong một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật = 45 x 95% x 1.150.000 = 49.162.500 đồng

+ Trường hợp người bệnh số tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm tính đến thời điểm sử dụng dịch vụ kỹ thuật đã đạt mức 6 tháng lương cơ sở: Mức thanh toán tổng chi phí vật tư y tế của người bệnh trong một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật = 45 tháng lương cơ sở = 58.500.000 đồng

– Trường hợp người bệnh là đối tượng tham gia bảo hiểm y tế có mức hưởng 80% chi phí khám, chữa bệnh nhưng chưa đủ thời gian tham  gia bảo hiểm y tế liên tục trên 5 năm: Mức thanh toán tổng chi phí vật tư y tế của người bệnh trong một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật = 45 x 80% x 1.150.000 = 41.400.000 đồng

– Trường hợp người bệnh là đối tượng tham gia bảo hiểm y tế có mức hưởng 80% chi phí khám, chữa bệnh và có thời gian tham gia bảo hiểm y tế liên tục trên 5 năm:

+ Trường hợp người bệnh chưa có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm tính đến thời điểm sử dụng dịch vụ kỹ thuật: Mức thanh toán tổng chi phí vật tư y tế của người bệnh trong một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật = (45 x 80% x 1.150.000) + (45 x 20% – 6)x 1.150,000 = 44.850.000 đồng

+ Trường hợp người bệnh số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm tính đến thời điểm sử dụng dịch vụ kỹ thuật: Mức thanh toán tổng chi phí vật tư y tế của người bệnh trong một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật = 45 tháng lương cơ sở = 58.500.000 đồng

3. Được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

Căn cứ theo Công văn số  2039/BHXH-CSY

Áp dụng đối với người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục  tính đến thời điểm người đó tham gia bảo hiểm y tế đến thời điểm đi khám, chữa bệnh và có số tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh luỹ kế trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, tính từ thời điểm tham gia bảo hiểm y tế đủ 5 năm liên tục, trừ trường hợp tự đi khám, chữa bệnh không đúng tuyến.

+ 6 tháng lương cơ sở tương đương với 7.800.000 đồng (hiện hành là 7.260.000 đồng)

+ Mức hưởng trên áp dụng cho cả trường hợp vào viện trước ngày 01/07/2017 nhưng ra viện từ ngày 01/07/2017

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons