Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Thêm nhiều khoản thu nhập tính đóng BHXH bắt buộc từ ngày 01/01/2018

Tại Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc. Nội dung đáng chú ý tại Thông tư này là kể từ ngày 01/01/2018 sẽ có thêm nhiều khoản thu nhập của người lao động tính đóng bảo hiểm xã hội được quy định tại Khoản 2 Điều 30 Thông tư này cùng với những khoản thu nhập tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định hiện hành. Cụ thể:

anh-minh-hoa-8

         Thêm nhiều khoản thu nhập tính đóng BHXH bắt buộc từ năm 01/01/2018

Kể từ ngày 01/01/2018 trở đi, ngoài các khoản tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương theo quy định tại khoản 1 Điều 30 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH thì còn có các khoản bổ sung khác căn cứ theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định 05/2015/NĐ-CP .

“Điều 4. Tiền lương và các chế độ, phúc lợi khác ghi trong hợp đồng lao động

Mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác thỏa thuận ghi trong hợp đồng lao động quy định tại Điểm a Khoản 5 Điều 4 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP bao gm:

3. Các khoản bổ sung khác, ghi các khoản bổ sung mà hai bên đã thỏa thuận, cụ thể:

a) Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương.”

Như vậy, các khoản thu nhập của người lao động tính đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc kể từ ngày 01/01/2018 gồm:

−  Tiền lương

− Tiền phụ cấp bao gồm:

+ Phụ cấp chức vụ, chức danh

+ Phụ cấp trách nhiệm

+ Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

+ Phụ cấp thâm niên

+ Phụ cấp khu vực

+ Phụ cấp lưu động

+ Phụ cấp thu hút

+ Các phụ cấp có tính chất tương tự

− Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương.

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons