Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Những điểm mới về nộp thuế điện tử 2017

Tổng cục Thuế đã có Thông báo về việc nâng cấp ứng dụng nộp thuế điện tử vào ngày 03/01/2017.

Theo Thông tư 300/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước thì việc nâng cấp này nhằm đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ.

Ứng dụng nộp thuế điện tử đã nâng cấp để bổ sung những tiểu mục của hạch toán lệ phí môn bài và được áp dụng bắt đầu từ ngày 01/01/2017, cụ thể như thế nào thì sau đây Kế toán Newvision tổng hợp lại như sau:

– Mã mục 1800 bao gồm các mã nội dung kinh tế: 1801, 1802,…1806, 1849 được chuyển thành mã tiểu mục từ năm 2016 trở về trước.

– Lệ phí môn bài phát sinh và nộp từ năm 2017: Bổ sung các mã nội dung kinh tế: 2862, 2863, 2864, chi tiết cụ thể như sau:

+ Lệ phí môn bài mức 1 với doanh nghiệp phải nộp LPMB 3.000.000 đồng/năm và hộ kinh doanh phải nộp LPMB mức 1.000.000 đồng/năm: Ghi tiểu mục 2862.

+ Lệ phí môn bài mức 2 với doanh nghiệp phải nộp LPMB 2.000.000 đồng/năm và hộ kinh doanh phải nộp LPMB mức 500.000 đồng/năm: Ghi tiểu mục 2863.

+ Lệ phí môn bài mức 3 với doanh nghiệp phải nộp LPMB 1.000.000 đồng/năm và hộ kinh doanh phải nộp LPMB mức 300.000 đồng/năm: Ghi tiểu mục 2864.

Xem chi tiết và download Thông báo về việc nâng cấp ứng dụng nộp thuế điện tử và Hướng dẫn sử dụng tại đây:

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons