Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Những điều cần biết về hoàn thuế TNCN năm 2017

Để người dùng có thể hiểu và biết những nội dung liên quan đến thủ tục, hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân thì Trung tâm đào tạo kế toán Newvision trích dẫn những hướng dẫn cụ thể vấn đề này của Tổng cục Thuế như bài vết dưới đây:

♦ Trường hợp 1: Hoàn thuế đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay cho các cá nhân có ủy quyền quyết toán thuế

Trường hợp tổ chức và cá nhân trả thu nhập sau khi bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu của các cá nhân mà có số thuế nộp thừa, nếu đề nghị cơ quan thuế hoàn trả thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập nộp hồ sơ hoàn thuế cho cơ quan thuế trực tiếp phụ trách quản lý  đơn vị mình.

Hồ sơ hoàn thuế bao gồm:

Thứ nhất: Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo mẫu số 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

mẫu số 01/ĐNHT

Thứ hai: bản chụp các chứng từ, biên lai nộp thuế TNCN và người đại diện hợp pháp của tổ chức, cá nhân trả thu nhập ký cam kết chịu trách nhiệm tại bản chụp đó.

biên lai nộp thuế TNCN

♦ Trường hợp 2: Hoàn thuế đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp

Đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương và tiền công trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế nếu có số thuế nộp thừa thì cá nhân không phải nộp hồ sơ hoàn thuế, chỉ cần ghi số thuế đề nghị hoàn vào chỉ tiêu [47] – “Số thuế hoàn trả vào tài khoản NNT” hoặc chỉ tiêu [49] –  “Tổng số thuế bù trừ cho các phát sinh của kỳ sau” tại tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 02/QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC khi quyết toán thuế.
mẫu số 02/QTT-TNCN

Điều kiện để được hoàn thuế GTGT

– Một là: số tiền thuế thu nhập cá nhân đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp trong kỳ tính thuế hoặc đã nộp thuế thu nhập cá nhân nhưng có thu nhập tính thuế chưa đến mức phải nộp thuế hoặc trường hợp khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Hai là: cá nhân đã có mã số thuế tại thời điểm đề nghị hoàn thuế.

– Ba là: có đề nghị hoàn thuế.

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons