Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Những hàm exel thường sử dụng cho người học kế toán

Sử dụng tốt Excel kế toán là điều vô cùng quan trọng trong công việc kế toán tại các doanh nghiệp, các hàm excel sẽ giúp người làm kế toán excel xử lý nhanh chóng các thao tác ví dụ như tính tổng theo các tiêu chí khác nhau, tìm kiếm tra cứu thông tin đối tượng, đếm, tính lọc các thông tin….

các hàm excel trong kế toán

Chính vì thế khóa học kế toán trên exel của chúng tôi xin giới thiệu đến bạn một số hàm thường được những người kế toán chuyên nghiệp sử dụng:

  1. Hàm if trong excel

Cú pháp câu lệnh: =IF(Điều kiện; Giá trị 1; Giá trị 2)

Giải thích: nếu diều kiên là đúng thì có giá trị 1 nếu dai thì có giá trị 2

Vd: =IF(B5=”200”; true; false);

  1. Hàm AND:

– Cú pháp hàm:   AND(điều kiên 1, điều kiên 2, ….)

– Được dung trong trường hợp tất cả các đối số có giá trị đúng. Hàm trả về giá trị là TRUE nếu tất cả các điều kiện là đúng và FALSE nếu điều kiện sai

Ví dụ:    =AND(D2>0,D8<5000)

  1. Hàm SUM:

– Chức năng: Tính tổng các cột trong vùng được chọn.

– Cú pháp:   SUM(Number1, Number2…)

– Các tham số: Number1, Number2… là các giá trị cần được tính tổng.

Ví dụ: =sum(A2,A3,A4,)

  1. Hàm OR:

– Cú pháp hàm:   nghĩa là Or(đối 1, đối 2,..).

– Các đối số: đối 1, đối 2… đều là các biểu thức điều kiện.

– Hàm này sẽ trả về gia trị là True nếu có bất kỳ biểu thức nào đó đúng còn False nếu tất cả các biểu thức đều sai

– Ví dụ:  =OR(F7>10,F7>15)

  1. Hàm MAX:

– Là hàm trả về giá trị nhất trong dãy được nhập.

– Cú pháp:   MAX(Number1, Number2…)

– Các tham số: Number1, Number2… là dãy mà bạn muốn tìm giá trị lớn nhất ở trong đó.

Ví dụ: =max(A1,A2,A3)

  1. Hàm MIN:

– Là hàm trả về số nhỏ nhất trong giá trị được truyền vào.

– Cú pháp:   MIN(Number1, Number2…)

– Ví dụ: =MIN(A1,A2,A3)

  1. Hàm VLOOKUP trong excel

Hàm Vlookup là hàm mà nó trả về giá trị dò tìm theo cột đưa từ bảng tham chiếu lên bảng cơ sở dữ liệu theo đúng giá trị cần dò tìm. X=0 là cách dò tìm chính xác. X=1 là cách dò tìm tương đối.

– Cú pháp hàm: Vlookup(lookup_value, table_array, col_index_num,[range_lookup])

– Trong đó các tham số:

– Lookup Value: là giá trị cần đem ra so sánh và tìm kiếm.

– Table array: là bảng chứa dữ liệu dung để so sánh. Vùng dữ liệu này phải là tham chiếu tuyệt đối.

–  Trong trường hợp giá trị Range lookup là TRUE hoặc được bỏ qua, thì các giá trị trong cột được dùng để so sánh phải được sắp xếp theo chiều tăng dần.

– Col idx num: là chỉ số cột dữ liệu mà bạn muốn lấy khi so sánh.

– Range lookup: Là một giá trị để chỉ định cho hàm VLOOKUP tìm giá trị chính xác hoặc tìm giá trị gần đúng

Trên đây chúng tôi xin giới thiệu tới bạn một số hàm cơ bản bạn có thể tham khảo hoặc tham gia khóa học kế toán trên excel của chúng tôi để có thể thao tác thành thạo và cách sử dụng tất cả các hàm kế toán trên exel

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons