Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Những hành vi được coi là hành vi buôn lậu, gian lận thương mại trong lĩnh vực tài chính

Bộ Tài Chính ban hành Thông tư số 07/2017/TT-BTC vào ngày 24/01/2017  và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 15/03/2017 về  hướng dẫn việc xác định những hành vi được coi là hành vi buôn lậu, gian lận thương mại trong lĩnh vực tài chính để làm cơ sở thực hiện hỗ trợ kinh phí chống buôn lậu, gian lận thương mại và thanh toán chi phí quản lý, xử lý tài sản bị tịch thu theo quy định tại Quyết định số 20/2016/QĐ-TTg , bao gồm các nhóm hành vi dưới đây như sau:

− Các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại trong lĩnh vực hải quan (Phụ lục I)

Phụ lục I

                                                                                                    Trích 1 phần phụ lục I

»Xem chi tiết phụ lục I: TẠI ĐÂY

− Các hành vi gian lận thương mại trong lĩnh vực thuế, phí và lệ phí (Phụ lục II)

Phụ lục II

                                                                          Trích 1 phần phụ lục II

»Xem chi tiết phụ lục II: TẠI ĐÂY

− Các hành vi gian lận thương mại trong lĩnh vực quản lý giá (Phụ lục III)

1 phần phụ lục III

                                                                                 Trích 1 phần phụ lục III

»Xem chi tiết phụ lục III: TẠI ĐÂY

− Các hành vi gian lận thương mại trong lĩnh vực kế toán (Phụ lục IV)

1 phần phụ lục IV

                                                                           Trích 1 phần phụ lục IV

»Xem chi tiết phụ lục IV: TẠI ĐÂY

− Các hành vi gian lận thương mại trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm (Phụ lục V)

1 phần phụ lục 5

                                                                                                  Trích 1 phần phụ lục V

»Xem chi tiết phụ lục V: TẠI ĐÂY

− Các hành vi gian lận thương mại trong việc in, phát hành, quản lý, sử dụng hóa đơn (Phụ lục VI)

1 phần phụ lục VI

                                                                          Trích 1 phần phụ lục VI

»Xem chi tiết phụ lục VI: TẠI ĐÂY

Các bạn xem chi tiết và download toàn văn Thông tư số 07/2017/TT-BTC tại đây:

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons