Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Những lưu ý khi lập báo cáo tài chính cuối năm

Khi lập báo cáo tài chính bạn cần lưu ý đến những vấn đề quan trọng nào thì sau đây Kế toán Newvision xin chia sẻ 9 lưu ý quan trọng khi lập báo cáo tài chính cuối năm như sau:

1. Các khoản chi phí

– Các khoản chi phí của năm cũ được thanh toán trong đầu năm mới thì sẽ phải ghi nhận tính vào chi phí của năm cũ.

Chi phí phát sinh năm nào, ghi nhận vào thu nhập tính thuế năm đó. Mà các khoản chi phí như là tiền lương, tiền điện, internet, xăng xe… phát sinh của tháng 12 của năm đó thì phải ghi nhận vào chi phí của tháng 12 năm đó, tuy rằng sang tháng 01 của năm tiếp theo mới thanh toán theo các nguyên tắc và quy định của Luật thuế TNDN.

2. Thực hiện kiểm kê tài sản cuối năm.

Những tài sản gồm: NVL, HH, CCDC,… được thực hiện kiểm kê và lập biên bản kiểm kê tại thời điểm là ngày 31/12 của năm đó. Chênh lệch sẽ phải được xử lý và ghi nhận vào BCTC của năm đó.

Có thể bạn quan tâm: dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm, dịch vụ kiểm toán nội bộ tại hà nội ,….

3. Thực hiện việc đối chiếu công nợ cuối năm.

Công nợ gồm các khoản chi phí phải thu (131) phải trả (331), các khoản vay (341) và bao gồm cả các khoản tạm ứng (141), phải thu (138) phải trả khác (3388)… phải được lập một biên bản đối chiếu cho từng đối tượng một xác nhận, ký tên trên biên bản đối chiếu công nợ

=> Đảm bảo tính chắc chắn của các khoản công nợ mà lại vừa tránh được việc bị bỏ sót một số khoản chi phí và doanh thu trong năm.

4. Thực hiện kiểm kê quỹ tiền mặt cuối năm.

Phải có các biên bản kiểm kê của quỹ tại ngày 31/12 của năm đó và sao kê số phát sinh cả năm cùng với cả số dư cuối của TKNH.

5. Đối chiếu nợ thuế với cơ quan thuếvà nợ BHXH với cơ quan BHXH.

Kế toán cần phải liên hệ với các cơ quan chức năng này để xác nhận tính chắc chắn của các khoản phải trả phải nộp về thuế và BHXH.

6. Thu nhập chịu thuế

– Lương tháng 12 của năm đó sẽ được chi vào tháng 01 năm tiếp theo thì khoản thu nhập này sẽ là khoản thu nhập chịu thuế TNCN năm mà tiếp đó của người lao động (Không được phép ghi nhận vào tờ khai quyết toán thuế TNCN năm đó).

Theo luật thuế TNCN thì thời điểm mà tính thuế TNCN từ tiền lương của tiền công là thời điểm chi trả. Cho nên lương tháng 12 của năm đó của người lao động mà được chi trả vào tháng 01 của năm tiếp theo thì thuế TNCN được khai vào tháng 01 năm tiếp  theo và được thể hiện trên quyết toán thuế TNCN năm tiếp theo đó.

7. Tiền lương năm đó sẽ phải thanh toán chậm nhất và ngày 31/03 năm sau đó

Các khoản nợ lương năm Ađó quá 90 ngày (đến 31/03 của năm tiếp theo vẫn chưa thanh toán) theo quy định luật thuế TNDN thì sẽ không được ghi nhận vào khoản chi phí được trừ của năm đó

8. Thực hiện việc trích trước chi phí, trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, các khoản đầu tư và công nợ khó đòi.

Kế toán các doanh nghiệp nhỏ và vừa thường ít có phát sinh các khoản trích trước và trích lập. Nhưng nếu mà khi có phát sinh thì cần phải cực kỳ lưu ý đến nó.

9. Thực hiện việc phân bổ thuế GTGT dùng chung cho việc hoạt động chịu thuế và không chịu thuế theo tỷ lệ doanh thu của cả năm.

Luật thuế GTGT quy định, thuế GTGT đầu vào mà dùng chung cho đầu ra chịu thuế và đầu ra không chịu thuế thì sẽ được tính toán và phân bổ theo từng kỳ kê khai thuế (tháng/quý) theo đúng tỷ lệ mức doanh thu của tháng/quý đó. Nhưng cuối năm thì cần phải thực hiện việc tính toán lại số thuế GTGT dùng chung được khấu trừ theo tỷ lệ (Doanh thu chịu thuế cả năm/doanh thu tổng cộng cả năm), điều chỉnh chênh lệch tại kỳ khai thuế GTGT cuối cùng (tháng 12 năm đó hoặc quý 4 của năm đó).

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons