Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Những lưu ý khi quyết toán thuế TNCN 2016 đối với tiền lương, tiền công

Cục Thuế Hà Nội đã đưa ra lưu ý về một số chính sách thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công nhằm hỗ trợ người nộp thuế khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân dễ dàng tiếp cận, tra cứu và thực hiện đúng theo quy định, tránh những sai sót không đáng có. 

anhminhhoa

1. Lưu ý cách tính thu nhập chịu thuế, giảm trừ, khấu trừ

– Theo Cục Thuế Hà Nội thì thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công sẽ được xác định bằng tổng của số tiền lương, tiền công, tiền thù lao và các khoản thu nhập khác có tính chất tiền lương, tiền công mà người nộp thuế nhận được trong kỳ tính thuế. Thời điểm để xác định thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công sẽ là thời điểm mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho người nộp thuế.

– Các khoản thuế được giảm trừ bao gồm: Giảm trừ gia cảnh (Giảm trừ gia cảnh bản thân là 9 triệu đồng/tháng và giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/người/tháng); giảm trừ đối với các khoản đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện và giảm trừ đối với các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo hay khuyến học.

– Tổ chức, cá nhân cần lưu ý là khi trả thu nhập thì thực hiện khấu trừ thuế TNCN theo quy định trước khi trả thu nhập và phải cấp chứng từ khấu trừ thuế  theo yêu cầu của cá nhân bị khấu trừ (trừ cá nhân ủy quyền quyết toán thuế).

– Cách khấu trừ như sau:

+ Khấu trừ theo biểu lũy tiến: đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ ba tháng trở lên (kể cả trường hợp nghỉ làm trước khi kết thúc hợp đồng và trường hợp ký hợp đồng trên 3 tháng tại nhiều nơi).

+ Khấu trừ thuế theo tỷ lệ 20%: đối với cá nhân không cư trú.

+ Khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10%: đối với cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba tháng có tổng mức trả thu nhập từ 2 triệu đồng/lần trở lên.

+ Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% nhưng ước tính tổng mức TNCT của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập phải làm cam kết gửi cho tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập đó làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế TNCN. Cá nhân làm cam kết phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết.

– Khi các tổ chức thực hiện quyết toán thuế thu nhập từ tiền lương, tiền công thì phải có trách nhiệm khai quyết toán thuế TNCN thay cho các cá nhân có uỷ quyền không phân biệt có hay không phát sinh khấu trừ thuế. Trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập thì không phải khai quyết toán thuế TNCN.

– Với trường hợp khi quyết toán thuế cá nhân thì cá nhân đó chỉ phải quyết toán thuế nếu có số thuế nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ. Cá nhân cần lưu ý khi tự tính số thuế phải nộp tương ứng với thu nhập từ tiền lương, tiền công trong năm, sau đó đối chiếu với số thuế đã khấu trừ để xác định là có phải nộp thêm hay được hoàn để quyết toán hoặc ủy quyền cho tổ chức chi trả quyết toán thuế thay nếu thuộc đối tượng được ủy quyền.

2. Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế

– Người nộp hồ sơ cần lưu ý khi thực hiện quyết toán thuếthì nơi nộp hồ sơ do mỗi trường hợp sẽ có một đơn vị tiếp nhận hồ sơ khác nhau.

– Đối với các tổ chức là cơ quan Trung ương; cơ quan thuộc, trực thuộc của Bộ, ngành hay UBND cấp tỉnh; cơ quan cấp tỉnh, cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế trả thu nhập thì nộp hồ sơ khai thuế tại Cục Thuế nơi tổ chức đó đóng trụ sở chính. Đối với các cơ quan thuộc, trực thuộc UBND cấp huyện; cơ quan cấp huyện sẽ nộp hồ sơ khai thuế tại Chi cục Thuế nơi tổ chức đóng trụ sở chính.

– Đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công mà trực tiếp khai thuế trong năm thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế  TNCN sẽ là Cục Thuế nơi mà cá nhân đã nộp hồ sơ khai thuế trong năm.

– Trường hợp mà cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ở hai nơi trở lên thuộc diện tự quyết toán thuế thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN như sau:

+ Cá nhân đã tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức hay cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế  tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập đó.

+ Nếu cá nhân ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng hoặc chưa tính giảm trừ gia cảnh ở tổ chức nào hoặc có thay đổi về nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng không tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân hoặc tại thời điểm quyết toán thuế mà không làm việc tại bất kì tổ chức nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân đang cư trú.

– Đối với cá nhân có cư trú tại nhiều nơi và thuộc diện quyết toán thuế tại cơ quan Thuế nơi cá nhân cư trú thì cá nhân lựa chọn 1 trong những nơi cư trú để thực hiện việc quyết toán thuế TNCN.

3. Thời hạn quyết toán thuế TNCN năm 2016

Lưu ý: hạn nộp chậm nhất vào ngày 31/03/2017.

– Đối với cá nhân cư trú là người nước ngoài kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam thì thời hạn nộp hồ sơ quyết toán chậm nhất là ngày thứ 45 bắt đầu kể từ ngày cá nhân đó xuất cảnh.

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons