Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Những trường hợp được miễn tiền chậm nộp tiền thuế

Căn cứ tại:

– Khoản 1 Điều 35 Thông tư số 156/2013/TT-BTC

Khoản 11 Điều 2 Thông tư 26/2015/TT-BTC

Điểm 1 Điều 111 Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11

Khoản 3 Điều 3 Luật số 106/2016/QH13

Khoản 4 Điều 11 Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13

Thì người nộp thuế sẽ được miễn tiền chậm nộp thuế nếu thuộc vào các trường hợp sau:

– Gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ, dịch bệnh

– Bị bệnh hiểm nghèo

– Và các trường hợp bất khả kháng khác

− Ngoài ra nếu doanh nghiệp cung ứng hàng hóa, dịch vụ được thanh toán bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng chưa được thanh toán nên không nộp kịp thời các khoản thuế dẫn đến nợ thuế thì cũng không phải nộp tiền chậm nộp tính trên số tiền thuế còn nợ nhưng không vượt quá số tiền ngân sách nhà nước chưa thanh toán phát sinh trong thời gian ngân sách nhà nước chưa thanh toán.

 

Các trường hợp trên được xác định và quy định như sau:

anh minh hoa

1. Cách để xác định số tiền chậm nộp được miễn

– Trường hợp người nộp thuế gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ, dịch bệnh thì số tiền chậm nộp được miễn tính trên số tiền thuế còn nợ tại thời điểm xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ, dịch bệnh đó và số tiền chậm nộp được miễn này không vượt quá giá trị tài sản, hàng hoá bị thiệt hại.

– Trường hợp người nộp thuế bị bệnh hiểm nghèo thì số tiền chậm nộp được miễn tính trên số tiền thuế còn nợ tại thời điểm mà mắc bệnh hiểm nghèo và số tiền chậm nộp được miễn này không vượt quá chi phí khám, chữa bệnh.

– Trường hợp người nộp thuế gặp bất khả kháng khác thì số tiền chậm nộp được miễn tính trên số tiền thuế còn nợ tại thời điểm bất khả kháng này và số tiền chậm nộp sẽ được miễn này không vượt quá giá trị tài sản, hàng hoá bị thiệt hại.

anhminhhoa

2. Hồ sơ để được miễn tiền chập nộp thuế

– Trường hợp do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ, dịch bệnh thì hồ sơ bao gồm có:

+ Biên bản xác định mức độ và giá trị thiệt hại về tài sản của các cơ quan có chức năng, thẩm quyền (Công ty định giá chuyên nghiệp cung cấp dịch vụ định giá theo hợp đồng, Trung tâm định giá của Sở Tài chính,….)

+ Văn bản xác nhận về việc người nộp thuế có thiệt hại tại nơi xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ , dịch bệnh và thời điểm xảy ra của một trong các cơ quan và tổ chức sau: Công an các cấp xã, phường; UBND cấp xã, phường; Ban quản lý của các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế tại nơi xảy ra hoặc các tổ chức cứu hộ, cứu nạn.

+ Hồ sơ quy định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân phải bồi thường (nếu có).

+ Hồ sơ bồi thường thiệt hại được cơ quan bảo hiểm chấp nhận bồi thường (nếu có).

– Trường hợp mà cá nhân bị bệnh hiểm nghèo thì cần phải có sự xác nhận đã khám, chữa bệnh trên sổ y bạ, thời điểm xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh được thành lập theo quy định của pháp luật, có  đầy đủ chứng từ theo quy định về chi phí khám chữa bệnh, hồ sơ thanh toán chi phí khám, chữa bệnh của cơ quan bảo hiểm (nếu có)

anhminhhoa

3. Thời hạn nộp và giải quyết

– Người nộp thuế phải lập hồ sơ đề nghị miễn tiền chậm nộp gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn là 60 ngày bắt đầu kể từ ngày mà xảy ra gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ, dịch bệnh, bệnh hiểm nghèo hoặc các trường hợp bất khả kháng khác.

– Trường hợp hồ sơ đề nghị miễn tiền chậm nộp chưa đầy đủ theo quy định thì:

+ Trong thời hạn là 03 ngày làm việc bắt đầu kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ thì cơ quan thuế phải thông báo bằng văn bản cho người nộp thuế đề nghị giải trình hoặc bổ sung hồ sơ.

+ Người nộp thuế phải giải trình hoặc bổ sung hồ sơ trong thời hạn là 10 ngày làm việc bắt đầu kể từ ngày cơ quan thuế ban hành văn bản giải trình hoặc bổ sung hồ sơ.

Lưu ý: nếu người nộp thuế mà không hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan thuế thì người nộp thuế sẽ không thuộc trường hợp được miễn tiền chậm nộp.

– Trường hợp hồ sơ đề nghị miễn tiền chậm nộp đầy đủ thì:

+ Trong thời hạn là 10 ngày làm việc được tính bắt đầu kể từ ngày nhận được hồ sơ thì cơ quan thuế quản lý trực tiếp phải ban hành văn bản gửi người nộp thuế quyết định về việc người nộp thuế được miễn tiền chậm nộp nếu thuộc trường hợp được miễn tiền chậm nộp. Nếu không đủ điều kiện được miễn tiền chậm nộp thì ban hành văn bản không chấp thuận đề nghị của người nộp thuế nếu người nộp thuế.

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons