Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Những việc doanh nghiệp cần làm đầu năm 2017

Theo Công văn 3473/CT-TTHT ngày 19/12/2016 của Cục Thuế Tỉnh Long An, V/v Doanh nghiệp cần thực hiện và báo cáo đầu năm 2017.  Sau đây kế toán Newvision chúng tôi sẽ trích dẫn lại một số phần cần chú ý và cụ thể là về thuế GTGT như sau:
I. Các báo cáo phải nộp cho kỳ tính thuế năm 2016:
 
1.Thuế GTGT:
– Người nộp thuế (NNT) không phải thực hiện quyết toán thuế GTGT năm theo qui định và một số điều cần lưu ý như sau:
1.1. Xác định phương pháp tính thuế GTGT và thời gian ổn định phương pháp tính thuế GTGT:
 Ngày 6/12/2016 Cục Thuế có Công văn số 3324/CT-TTHT về việc gửi mẫu số 06/GTGT gửi các Doanh nghiệp. Đề nghị các Doanh nghiệp nghiên cứu thực hiện.
1.2. Xác định khai thuế GTGT theo tháng, quý:
– Căn cứ Khoản 2a, Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Luật quản lý thuế.
– Căn cứ Điều 15, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điểm b, Khoản 2, Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT- BTC.
Theo quy định thì việc thực hiện khai thuế GTGT theo quý hay theo tháng được ổn định trọn năm dương lịch và ổn định theo chu kỳ 3 năm. Riêng chu kỳ ổn định đầu tiên được xác định tính từ ngày 01/10/2010 đến hết ngày 31/12/2016.
– Trường hợp Doanh nghiệp thuộc chu kỳ ổn định khai thuế GTGT 3 năm từ ngày 01/10/2010 đến hết ngày 31/12/2016 thì năm 2017 sẽ xác định lại chu kỳ khai thuế mới dựa trên doanh thu của năm 2016.
Doanh nghiệp căn cứ vào cách xác định doanh thu được hướng dẫn tại Điều 15, Thông tư số 151/2014/TT- BTC ngày 10/10/2014 nếu:
+ Doanh thu năm 2016 của Doanh nghiệp từ 50 tỷ đồng trở xuống thì thuộc diện khai thuế GTGT theo quý và ổn định theo chu kỳ 3 năm từ năm 2017 đên năm 2019.
+ Doanh thu năm 2016 của Doanh nghiệp trên 50 tỷ đồng thì thuộc diện khai thuế GTGT theo tháng và ổn định theo chu kỳ 3 năm từ năm 2017 đên năm 2019.
+ Trường hợp Công ty đủ điều kiện và thuộc diện khai thuế GTGT theo quý muốn chuyển sang khai thuê GTGT theo tháng thì gửi thông báo mâu sô 07/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 cho Cục Thuế chậm nhất là cùng với thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT của tháng 01/2017.
– Trường hợp năm 2016 Doanh nghiệp chưa hết chu kỳ ổn định khai thuế 3 năm (chu kỳ ổn định năm 2015, 2016, 2017 hoặc chu kỳ ôn định năm 2016, 2017, 2018) thì Doanh nghiệp tiếp tục thực hiện khai thuế đến hết chu kỳ ổn định.
– Trường họp Doanh nghiệp thành lập trong năm 2016 thì:
+ Doanh nghiệp thành lập tháng 01/2016 thì năm 2016 thực hiện khai thuế GTGT theo quý. Doanh nghiệp căn cứ vào doanh thu năm 2016 (đủ 12 tháng) để xác định năm 2017 khai thuế theo tháng hay quý theo hướng dẫn trên và được ổn định trong 3 năm từ năm 2017 đến năm 2019.
+ Trường hợp Doanh nghiệp thành lập từ tháng 02/2016 đến tháng 12/2016 (chưa đủ 12 tháng) thì năm 2016, 2017 Doanh nghiệp thực hiện khai thuế GTGT theo quý. Doanh nghiệp căn cứ doanh thu năm 2017 để xác định năm 2018 khai thuế theo tháng hay quý theo hướng dẫn trên và được ổn định trong 3 năm từ năm 2018 đến năm 2020.
1.3 Hoàn thuế GTGT:
– Doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư xây dựng có hồ sơ đề nghị hoàn thuế dự án đầu tư thì phải có đầy đủ hồ sơ, thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về xây dựng và đất đai (công văn số 5580/TCT- KK ngày 2/12/2016 của Tổng cục Thuế).
– Cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế GTGT mà được kết chuyển số thuế chưa được khấu trừ của dự án đầu tư theo pháp luật về đầu tư sang kỳ tiếp theo đối với các trường hợp:
+ Dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh không góp đủ số vốn điều lệ như đã đăng ký theo quy định của pháp luật.
+ Dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện khi chưa đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật đầu tư là dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nhưng cơ sở kinh doanh chưa được cấp giấy phép kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; chưa có văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép đầu tư kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; hoặc chưa đáp ứng được điều kiện để thực hiện đầu tư kinh doanh có điêu kiện mà không cần phải có xác nhận, chấp thuận dưới hình thức văn bản theo quy định của pháp luật về đầu tư.
+ Dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện không bảo đảm duy trì đủ điều kiện kinh doanh trong quá trình hoạt động là dự án đâu tư của cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nhưng trong quá trình hoạt động cơ sở kinh doanh bị thu hồi giấy phép kinh doanh ngành, nghê đâu tư kinh doanh có điêu kiện; bị thu hồi giấy chứng nhận đủ điêu kiện kinh doanh ngành, nghê đâu tư kinh doanh có điều kiện; bị thu hồi văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về đầu tư kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; hoặc trong quá trình hoạt động cơ sở kinh doanh không đáp ứng được điều kiện để thực hiện đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật về đầu tư thì thời điểm không hoàn thuế giá trị gia tăng được tính từ thời điểm cơ sở kinh doanh bị thu hồi một trong các loại giấy tờ nêu trên hoặc từ thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, phát hiện cơ sở kinh doanh không đáp ứng được các điều kiện về đầu tư kinh doanh có điều kiện.
+ Dự án đầu tư khai thác tài nguyên, khoáng sản được cấp phép từ ngày 01/7/2016 hoặc dự án đầu tư sản xuất sản phấm hàng hóa mà tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên theo dự án đầu tư.
– Cơ sở kinh doanh có hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu thì số thuế GTGT được hoàn của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu không vượt quá doanh thu của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nhân (x) với 10%.
– Cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu, hàng hóa xuất khẩu không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của Luật Hải quan, Nghị định số 01/2015/NĐ-CP ngày 02/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành phạm vi địa bàn hoạt động hải quan, trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và các văn bản hướng dẫn.
………………………………………
Để xem thông tin chi tiết về công văn 3473/CT-TTHT về việc Doanh nghiệp cần thực hiện và báo cáo đầu năm 2017 mời bạn download tại đây:
tv
0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons