Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Phân biệt lương cơ bản và lương tối thiểu

 

Nhiều bạn kế toán mới đi làm vẫn chưa phân biệt rõ được giữa lương cơ bản và lương tối

thiểu. Sau đây, công ty luật Newvision law xin được chia sẻ phân biệt giữa lương cơ bản

và lương tối thiểu khi làm kế toán tiền lương.

 

Phân biệt lương cơ bản và lương tối thiểu

 

1. Lương tối thiểu.

– Là tiền lương do chính phủ quy định, người sử dụng lao động không được phép trả

lương cho người lao động thấp hơn mức tiền lương tối thiểu theo quy định.

– Có 2 loại lương tối thiểu là lương tối thiểu chung và lương tối thiểu vùng.

+ Lương tối thiểu chung hay còn gọi là lương cơ sở: là lương áp dụng cho cán bộ, công

chức, viên chức, người hưởng lương, các phụ cấp và người lao động, làm việc trong cơ

quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội và hội có

tính chất đặc thù ở trung ương, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh cấp huyện, xã,

phường, thị trấn và lực lượng vũ trang.

Từ ngày 1/5/2016 theo nghị định số 47/2016/NĐ-CP mức lương cơ sở là 1.210.000 đồng.

+ Lương tối thiểu vùng:

Theo quy định 122/2015/NĐ-CP ban hành ngày 14/11/2015, có hiệu lực thi hành ngày

1/1/2016 quy định mức lương tối thiểu vùng được áp dụng cho năm 2016:

Năm 2016

Vùng I Mức lương tối thiểu vùng

Vùng II 3.500.000 đồng /tháng

Vùng III 3.100.000 đồng /tháng

Vùng IV 2.700.000 đồng /tháng

Vùng V 2.400.000 đồng /tháng

Mức lương tối thiểu vùng là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động

thỏa thuận và trả lương, trong đó mức lương trả cho người lao động làm việc trong điều

kiện bình thường đảm bảo đủ thời gian làm việc trong điều kiện lao động bình thường,

đảm bảo đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành mức lao động hoặc

công việc thỏa thuận phải đảm bảo.

Chú ý:

Lương tối thiểu chung = Lương cơ bản trong cơ quan HCSN (được áp dụng cho khu vực

hưởng lương từ ngân sách Nhà nước).

2. Lương cơ bản.

Là lương thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động và không bao gồm

phụ cấp, tiền thưởng và các khoản bổ sung, phúc lợi khác.

Đối với những người chưa qua đào tạo làm công việc đơn giản, lương cơ bản không thấp

hơn mức lương tối thiểu vùng.

Đối với những người đã qua học nghề trở lên, lương cơ bản cao hơn ít nhất 7% mức

lương tối thiểu vùng.

Cách xác định lương cơ bản:

Bạn làm việc tại vùng I và bạn đã qua đào tạo từ cấp nghề trở lên. Căn cứ vào mức lương

tối thiểu vùng I năm 2016 là 3.500.000 đồng/tháng thì mức lương thấp nhất bạn nhận

được là:

3.500.000 + 3.500.000 * 7% = 3.745.000 (đồng/tháng)

(Đây cũng chính là mức lương cơ bản năm 2016)

Từ năm 2016 khi luật bảo hiểm mới có hiệu lực thì doanh nghiệp phải tham gia đóng bảo

hiểm cho các khoản phụ cấp.

Kết luận: Lương tối thiểu chung < Lương tối thiểu ≤ Lương cơ bản.

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons