Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Quy định chung về thuế môn bài

qui định chung thuế môn bài

Thuế môn bài là một loại sắc thuế đơn giản nhất và ít thay đổi nhất. Sau đây là bài

viết sẽ giúp các bạn hiểu rõ nét hơn về thuế môn bài.

Thuế môn bài : là một sắc thuế trực thu và thường là định ngạch đánh vào giấy phép

kinh doanh (môn bài) của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Thuế môn bài được thu

hàng năm. Mức thu phân theo bậc, dựa vào số vốn đăng ký hoặc doanh thu của năm

kinh doanh kế trước hoặc giá trị gia tăng của năm kinh doanh kế trước tùy từng nước

và từng địa phương.

2. Đối tượng áp dụng.

Là các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp tư nhân và cá nhân nước ngoài.

Các tổ chức kinh tế phải nộp thuế môn bài, bao gồm:

+ Các doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ

phần, doanh nghiệp hoạt động theo Luật đầu tư, tổ chức và cá nhân nước ngoài kinh

doanh tại Việt Nam không theo Luật đầu tư, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội,

các tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị vũ trang

nhân dân, các tổ chức, đơn vị sự nghiệp khác và tổ chức kinh doanh hạch toán kinh tế

+ Các hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã và các quỹ tín dụng nhân dân (gọi chung là các

+ Các cơ sở kinh doanh chi nhánh, cửa hàng, cửa hiệu thuộc công ty hoặc chi

nhánh… hạch toán phụ thuộc hoặc báo sổ được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh

doanh, có đăng ký nộp thuế môn bài, và được cấp mã số thuế (loại 13 số).

3. Mức thuế môn bài

– Đối với doanh nghiệp mới thành lập: căn cứ là vốn điều lệ đăng ký trên giấy phép

đăng ký kinh doanh năm thành lập.

Doanh nghiệp thành lập trong 6 tháng đầu năm, số tiền nộp thuế lần đầu là phải đóng

Doanh nghiệp thành lập trong 6 tháng cuối năm, số tiền nộp thuế lần đầu là phải đóng

– Đối với doanh nghiệp đã hoạt động: căn cứ là vốn đăng ký của năm trước liền kề với

Bậc thuế Vốn đăng ký Mức thuế môn bài cả

Bậc 1 Trên 10 tỷ 3.000.000

Bậc 2 Từ 5 tỷ đến 10 tỷ 2.000.000

Bậc 3 Từ 2 tỷ đến dưới 5 tỷ 1.500.000

Bậc 4 Dưới 2 tỷ 1.000.000

Các cơ sở kinh doanh là chi nhánh phụ thuộc hoặc báo sổ… không có giấy chứng

nhận đăng ký kinh doanh hoặc có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nhưng

không có vốn đăng ký kinh doanh thì thống nhất thu thuế môn bài là 1.000.000

Các văn phòng đại diện, văn phòng giao dịch chỉ thực hiện giao dịch, không có

hoạt động thu – chi thì không phải nộp thuế môn bài.

Các văn phòng đại diện, văn phòng giao dịch có hoạt động kinh doanh thu – chi

thì nộp thuế môn bài theo quy định pháp luật.

4. Nộp thuế môn bài.

 Địa điểm kê khai nộp thuế môn bài.

Doanh nghiệp nộp thuế môn bài và nộp tờ khai thuế môn bài cho cơ quan quản lý thuế

Doanh nghiệp có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở cùng địa phương, cấp tỉnh thì nộp tờ

khai thuế môn bài của đơn vị trực thuộc đó tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Doanh nghiệp có đơn vị trực thuộc kinh doanh khác địa phương, cấp tỉnh nơi doanh

nghiệp có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp tờ khai thuế môn bài tại cơ quan thuế

quản lý trực tiếp nơi đơn vị trực thuộc.

Người nộp thuế không có địa điểm kinh doanh cố định: kinh doanh lưu động, vận

chuyển, nghề tự do… nộp tờ khai thuế môn bài cho chi cục thuế địa phương nơi hoạt

động kinh doanh, nơi cư trú.

 Nộp tiền thuế môn bài.

Thông qua ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng, tổ chức dịch vụ.

Tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Tại kho bạc Nhà nước.

Tổ chức được cơ quan thuế ủy nhiệm thu thuế.

 Thời hạn nộp thuế.

+ Doanh nghiệp mới thành lập:

Doanh nghiệp mới thành lập mà chưa đi vào hoạt động: hạn nộp tờ khai và tiền nộp

thuế môn bài, chậm nhất là ngày thứ 30 kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký

Doanh nghiệp mới thành lập và đã đi vào hoạt động: hạn nộp tờ khai và tiền thuế môn

bài, chậm nhất là ngày cuối tháng.

+ Doanh nghiệp đã và đang hoạt động:

Doanh nghiệp không thay đổi vốn điều lệ hoặc thay đổi nhưng không làm thay đổi

bậc thuế và số tiền thuế phải nộp thì không phải làm tờ khai thuế môn bài, chỉ cần nộp

thuế môn bài vào đầu năm (hạn nộp là ngày 30/1).

Doanh nghiệp thay đổi vốn điều lệ làm thay đổi số bậc thuế và số tiền thuế phải nộp

của năm tiếp theo thì phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho năm tiếp theo (hạn nộp là

ngày 31/12) và số tiền nộp thuế của năm tiếp theo nộp theo vốn điều lệ mới (hạn nộp

 Hồ sơ khai thuế môn bài.

Tờ khai thuế môn bài theo mẫu 01/MBAI, ban hành kèm theo thông tư 156/2013/TT-

BTC ngày 06/11/2013.

Xem thêm: link mẫu tờ khai thuế môn bài 01/MBAI

5. Hạch toán thuế môn bài.

Bút toán tính thuế môn bài:

Nợ 642: Số tiền thuế môn bài

Có 3338: Số tiền thuế môn bài

Căn cứ vào giấy nộp tiền, nộp thuế môn bài vào NSNN:

Nợ 3338: Số tiền thuế môn bài nộp

Có 111,112: Số tiền thuế môn bài nộp

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons