Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Quy định mới về lãi xuất chậm đóng, truy đóng BHXH, BHTN

I. Tăng lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng BHXH, BHTN

– Theo Quyết định số 60/2015/QĐ-TTgThông báo số 425/TB-BHXH từ BHXH Việt Nam thông báo về mức lãi suất áp dụng bắt đầu từ ngày 01/01/2017

+ Lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng BHXH, BHTN là 1,317%/tháng

+ Lãi suất tính lãi chậm đóng BHYT là 0,967%/tháng.

Áp dụng tại TP.HCM

– Các tỉnh thành khác tùy theo thông báo từ cơ quan BHXH, có thể sẽ làm tròn 1.32%/tháng (BHXH, BHTN) và 0,97%/tháng (BHYT) như tỉnh Lâm Đồng, hay giống như TP.HCM như tỉnh Hà Giang.

II. Cách tính lãi xuất chậm đóng

1. Tính mức lãi chậm đóng BHXH, BHYT và BHTN

1.1. Đơn vị chậm đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN từ 30 ngày trở lên

– Kể từ ngày phải đóng bảo hiểm theo quy định thì phải đóng số tiền lãi tính trên số tiền BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN chưa đóng.

1.2. Phương thức tính lãi

– Được tính vào ngày đầu hằng tháng.

1.3. Công thức tính lãi chậm đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN

Lcđi = Pcđi x k (đồng)

♦ Trong đó:

– Lcđi: là số tiền lãi mà chậm đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN được tính tại tháng i (đồng).

– Pcđi: là số tiền BHXH, BHYT, BHTN chậm đóng mà đã quá thời hạn phải tính lãi tại tháng i (đồng) thì được xác định như sau:

Pcđi = Plki – Spsi (đồng)

 Trong đó:

+ Plki: là tổng số tiền BHXH, BHYT, BHTN phải đóng lũy kế đến hết tháng trước liền kề với tháng mà tính lãi i (không bao gồm số tiền lãi chậm đóng và lãi truy thu các kỳ trước còn nợ nếu có).

+ Spsi: là số tiền BHXH, BHYT, BHTN phải đóng phát sinh chưa quá hạn phải nộp được xác định như sau:

  •  Trường hợp mà đơn vị đóng bảo hiểm theo phương thức hàng tháng thì số tiền BHXH, BHYT, BHTN phải đóng phát sinh sẽ bằng với số tiền phát sinh của tháng trước liền kề tháng tính lãi.
  •  Trường hợp đơn vị đóng bảo hiểm theo phương thức là ba (03) tháng, sáu (06) tháng một lần thì số tiền BHXH, BHYT, BHTN mà phải đóng phát sinh bằng với tổng số tiền phải đóng phát sinh của các tháng trước liền kề tháng tính lãi chưa đến hạn phải đóng.

– k: là lãi suất tính lãi chậm đóng mà tại thời điểm tính lãi (%) thì sẽ được xác định như sau:

+ Đối với BHXH bắt buộc, BHTN thì k được tính bằng 02 lần so với mức lãi suất đầu tư quỹ BHXH bình quân của năm trước liền kề theo tháng mà BHXH Việt Nam công bố.

+ Đối với BHYT thì “k” sẽ tính bằng 02 lần so với mức lãi suất thị trường liên ngân hàng kỳ hạn của 9 tháng được tính theo tháng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã công bố trên Cổng Thông tin điện tử của Ngân hàng nhà nước Việt Nam năm trước liền kềđó. Trường hợp mà lãi suất liên ngân hàng của năm trước liền kề không có kỳ hạn 9 tháng thì sẽ được áp dụng theo với mức lãi suất của kỳ hạn liền trước kỳ hạn 9 tháng.

 

1.4. Số tiền lãi chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN mà phải thu trong tháng bao gồm:

– Số tiền lãi mà chậm đóng lũy kế đến cuối tháng trước liền kề chuyển sang và số tiền lãi mà chậm đóng được tính trên số tiền chậm đóng phát sinh trong tháng sẽ được xác định theo quy định tại Điểm 1.3 của Mục này.

1.5. Hằng năm, trong thời hạn là 15 ngày đầu của tháng 01 thì BHXH Việt Nam sẽ thông báo mức lãi suất bình quân theo tháng trên cơ sở của mức lãi suất bình quân được quy định ngày 27/11/2015 tại Điểm a, b Khoản 3 Điều 6 Quyết định 60/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã quyết định cơ chế quản lý tài chính về BHXH, BHYT, BHTN và chi phí để quản lý BHXH, BHYT, BHTN cho BHXH của các tỉnh, thành phố mà trực thuộc Trung ương, BHXH Bộ Quốc phòng và BHXH Bộ Công an để thống nhất thực hiện.

2. Cách tính lãi truy thu

2.1. Các trường hợp cần truy thu

a) Truy thu do trốn đóng

– Trường hợp mà đơn vị trốn đóng hay đóng không đủ số người thuộc diện bắt buộc phải tham gia, đóng không đủ số tiền cần phải đóng bảo hiểm theo quy định hoặc chiếm dụng số tiền để đóng BHXH, BHYT, BHTN  mà bị cơ quan BHXH, cơ quan có thẩm quyền phát hiện ra bắt đầu từ ngày 01/01/2016 thì ngoài việc bị truy thu số tiền phải đóng bảo hiểm theo quy định thì còn phải truy thu số tiền lãi tính trên số tiền, thời gian mà trốn đóng và mức lãi suất chậm đóng.

b) Truy thu đối với những người lao động sau khi chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) về nước truy đóng BHXH cho thời gian đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động chưa đóng.

– Trường hợp mà sau 6 tháng bắt đầu kể từ ngày đã chấm dứt hợp đồng lao động về nước mới thực hiện việc truy đóng BHXH thì số tiền truy thu BHXH đó sẽ được tính gồm:

+ Số tiền mà phải đóng BHXH theo quy định.

+ Số tiền lãi truy thu được tính dựa trên số tiền mà phải đóng.

c) Truy thu do điều chỉnh tăng tiền lương đã đóng BHXH, BHTN cho người lao động

– Trường hợp kể từ sau 6 tháng mà người có thẩm quyền ký quyết định hoặc HĐLĐ (phụ lục HĐLĐ) nâng bậc lương, nâng ngạch lương và điều chỉnh tăng số tiền lương, phụ cấp tháng đóng BHXH, BHTN cho người lao động mới thực hiện việc truy đóng BHXH, BHTN thì số tiền cần truy thu BHXH, BHTN sẽ được tính gồm:

+ Số tiền phải đóng BHXH, BHTN theo quy định.

+ Số tiền lãi truy thu được tính dựa trên số tiền phải đóng.

d) Các trường hợp khác thì sẽ theo quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

2.2. Tiền lương làm căn cứ để truy thu, tỷ lệ truy thu

a) Tiền lương để làm căn cứ truy thu là tiền lương tháng đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với người lao động theo quy định của pháp luật tương ứng thời gian truy thu, tiền lương này được ghi trong sổ BHXH của người lao động.

b) Tỷ lệ truy thu.

– Tính bằng tỷ lệ (%) tiền lương tháng để làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN từng thời kỳ do Nhà nước quy định.

2.3. Công thức tính lãi

Công thức tính lãi

 

♦ Trong đó:

– Ltt: là số tiền lãi truy thu.

– v: là số tháng mà trốn đóng bảo hiểm trong năm “j” phải truy thu.

– y: là số năm phải truy thu.

– Pttij: là số tiền phải truy thu BHXH, BHYT, BHTN của tháng “i” trong năm “j”.

– Nij: là thời gian trốn đóng bảo hiểm được tính bằng số tháng bắt đầu kể từ tháng trốn đóng “i” của năm “j” cho đến tháng trước liền kề với tháng thực hiện việc truy thu, theo công thức:

Nij = (T0 – Tij) – 1

+ Trong đó:

  • T0: là tháng để tính tiền truy thu (tính theo lịch dương).
  • Tij: là tháng phát sinh số tiền phải đóng Pttij (tính theo lịch dương).
  • kj: là lãi suất tính lãi chậm đóng (%).

Trường hợp mà truy thu thời gian trốn đóng bảo hiểm trước ngày 01/01/2016 thì “k” sẽ được tính bằng với mức lãi suất chậm đóng áp dụng đối với các tháng của năm 2016 theo quy định tại Điểm 1.3, Mục I, Công văn 1379/BHXH-BT.

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons