Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Quy định mới về quản lý thuế có giao dịch liên kết

Chính phủ ban hành Nghị định số 20/2017/NĐ-CP vào ngày 24/02/2017. Nghị định này quy định về nguyên tắc, phương pháp, trình tự và thủ tục xác định giá giao dịch liên kết, nghĩa vụ của người nộp thuế trong kê khai, xác định giá của giao dịch liên kết và kê khai nộp thuế, theo đó:

anh minh hoa

 

 

“Giao dịch liên kết là giao dịch phát sinh giữa các bên có quan hệ liên kết trong quá trình sản xuất, kinh doanh, bao gồm: Mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, chuyển giao, chuyển nhượng máy móc, thiết bị, hàng hóa, cung cấp dịch vụ; vay, cho vay, dịch vụ tài chính, đảm bảo tài chính và các công cụ tài chính khác; mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, chuyển giao, chuyển nhượng tài sản hữu hình, tài sản vô hình và thỏa thuận sử dụng chung nguồn lực như hợp lực, hợp tác khai thác sử dụng nhân lực; chia sẻ chi phí giữa các bên liên kết.

Người nộp thuế có giao dịch liên kết thì phải thực hiện việc kê khai các giao dịch liên kết và loại trừ các yếu tố làm giảm nghĩa vụ thuế do quan hệ liên kết chi phối, tác động để xác định nghĩa vụ thuế đối với các giao dịch liên kết tương đương với các giao dịch độc lập có cùng điều kiện.”

♦ Các bên có mối quan hệ liên kết ( gọi tắt là bên liên kết ) là các bên có mối quan hệ thuộc một trong các trường hợp như sau:

– Một bên tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào việc kiểm soát, điều hành hay góp vốn hoặc đầu tư vào bên kia.

– Các bên trực tiếp hay gián tiếp đều cùng bị chịu sự điều hành, kiểm soát, góp vốn hoặc đầu tư của một bên khác.

 

Nghị định số 20/2017/NĐ-CP bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/05/2017,xem chi tiết tại đây:

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons