Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Quy định mới về thuế, giá, phí, lệ phí và hóa đơn

Nhiều quy định mới về thuế, giá, phí, lệ phí và hóa đơn bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/08/2016. Cụ thể một số nội dung về quy định mới nổi bật đó được nêu như sau:

thue

I. Quy trình mới về nộp thuế qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục thuế

− Căn cứ theo Thông tư số 84/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thủ tục thu nộp ngân sách nhà nước đối với các khoản thuế và thu nội địa thì quy trình để nộp thuế tại cổng thông tin điện tử của Tổng cục thuế như sau:

+ Bước 1: Người nộp thuế lập chứng từ nộp thuế.

  • Lập theo Mẫu số C1-02/NS (ban hành kèm theo Thông tư 84/2016/TT-BTC) bằng tài khoản đăng nhập đã được cơ quan thuế cấp theo quy định.

+ Bước 2: Cổng thông tin điện tử Tổng cục thuế tiếp nhận, xử lý.

  • Cổng thông tin điện tử tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của các thông tin và xác nhận chữ ký số của người nộp thuế rồi gửi thông báo xác nhận là đã nhận hoặc không nhận, nếu không nhận thì nêu rõ lý do cho người nộp thuế.
  • Đối với các chứng từ hợp lệ thì cổng thông tin điện tử Tổng cục thuế sẽ ký chữ ký điện tử của mình lên chứng từ sau đó gửi đến ngân hàng mà người nộp thuế lựa chọn khi lập chứng từ.

+ Bước 3: Ngân hàng nơi người nộp thuế mở tài khoản trích nợ TK của người nộp thuế.

  • Trường hợp chứng từ mà không hợp lệ hoặc không đủ điều kiện để trích nợ thì sẽ gửi thông báo nộp thuế chưa thành công cho người nộp thuế qua cổng thông tin điện tử.
  • Trường hợp chứng từ mà hợp lệ và đủ điều kiện để trích nợ TK thì thực hiện trích nợ và gửi thông báo nộp thuế đã thành công kèm theo Giấy nộp tiền vào ngân sách cho người nộp thuế.

II. Quy định mới về mức phạt đối với vi phạm niêm yết giá, phí, lệ phí và hóa đơn.

Căn cứ tại Nghị định số 49/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 109/2013/NĐ-CP về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí và hóa đơn, có một số nội dung mới nổi bật như:

niem yết giá

1. Tăng mức phạt đối với các hành vi không niêm yết giá

− Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với các vi phạm lần đầu.

− Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với vi phạm nhiều lần, tái phạm.

anh minh hoa

2. Tăng mức phạt tiền đối với nhiều hành vi vi phạm về phí, lệ phí

− Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi không công khai chế độ thu phí, lệ phí theo quy định của nghị định.

− Đối với hành vi thu phí không đúng với quy định thì:

+ Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến dưới 2.000.000 đồng đối với vi phạm có số tiền thu phí vi phạm đến dưới 10.000.000 đồng.

+ Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến dưới 5.000.000 đồng đối với vi phạm có số tiền thu phí vi phạm từ 10.000.000 đồng đến dưới 30.000.000 đồng.

+ Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến dưới 7.500.000 đồng đối với vi phạm có số tiền thu phí vi phạm từ 30.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng.

∗ Chú ý: Các hành vi thu phí không đúng với quy định sẽ bị tước quyền sử dụng giấy phép hoặc đình chỉ hoạt động thời hạn từ 03 cho đến 06 tháng bắt đầu kể từ ngày quyết định xử phạt có hiệu lực thi hành.

hóa đơn

 

3. Giảm mức phạt tiền với hành vi làm mất hóa đơn

Theo quy định mới được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 49/2016/NĐ-CP thì hành vi làm mất hóa đơn sẽ phải chịu mức phạt tiền thấp hơn so với các quy định hiện hành tại Nghị định 109 như sau:

− Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với các hành vi:

– Đã phát hành hóa đơn nhưng chưa lập.

– Đã lập hóa đơn nhưng khách hàng chưa nhận được hóa đơn.

– Đã lập hóa đơn theo bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ.

∗ Chú ý: Các trường hợp bị mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc do sự kiện bất ngờ, bất khả kháng khác thì sẽ không bị xử phạt tiền.

Các bạn download và xem chi tiết đầy đủ Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BTC xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí và hóa đơn dưới đây:

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons