Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Quy định mới về tiền lương, phụ cấp năm 2017

Một số chính sách mới có liên quan đến tiền lương và phụ cấp có hiệu lực thi hành bắt đầu kể từ tháng 04/2017. Cụ thể là các ngành Quốc phòng và Giao thông vận tải. Nội dung chính sách mới đó như sau:

anh minh hoa

1. Bảng lương công nhân Quốc phòng

Nghị định số 19/2017/NĐ-CP quy định về chế độ tiền lương của công nhân quốc phòng và chế độ phụ cấp thâm niên đối với viên chức quốc phòng bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 15/04/2017 (Các chế độ quy định tại Nghị định này được tính hưởng kể từ ngày 01/7/2016).

a) Đối tượng.

– Loại A:

+ Nhóm 1: Được sắp xếp và bố trí theo vị trí việc làm yêu cầu trình độ đại học thực hiện việc sản xuất, sửa chữa, bảo quản vũ khí, khí tài, trang thiết bị kỹ thuật quân sự; nghiên cứu viên các ngành, nghề và chuyên đề.

+ Nhóm 2: Được sắp xếp, bố trí theo các vị trí việc làm yêu cầu trình độ cao đẳng thực hành việc sản xuất, sửa chữa, bảo quản vũ khí, khí tài, trang thiết bị quân sự và Cao đẳng viên thực hành các ngành, nghề, chuyên đề.

– Loại B: Được sắp xếp, bố trí theo vị trí việc làm yêu cầu về trình độ trung cấp và bậc trình độ kỹ năng nghề nghiệp tương ứng bao gồm các ngành: Kỹ thuật viên vũ khí, khí tài quân binh chủng, ngành quân khí; kỹ thuật viên các ngành, nghề, chuyên đề.

– Loại C: Được sắp xếp, bố trí theo vị trí việc làm yêu cầu về chứng chỉ sơ cấp và bậc trình độ kỹ năng nghề nghiệp tương ứng thực hiện các công việc tại cơ sở sản xuất, sửa chữa, bảo quản vũ khí, khí tài, trang thiết bị quân sự; bảo đảm việc phục vụ nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu và thực hiện các nhiệm vụ khác.

b) Bảng lương công nhân Quốc phòng

LOẠI, NHÓM, HỆ SỐ LƯƠNG

BẬC LƯƠNG

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Loại A

Nhóm 1

Hệ số lương

3,50

3,85

4,20

4,55

4,90

5,25

5,60

5,95

6,30

6,65

Nhóm 2

Hệ số lương

3,20

3,55

3,90

4,25

4,60

4,95

5,30

5,65

6,00

6,35

Loại B

Hệ số lương

2,90

3,20

3,50

3,80

4,10

4,40

4,70

5,00

5,30

5,60

Loại C

Hệ số lương

2,70

2,95

3,20

3,45

3,70

3,95

4,20

4,45

4,70

4,95

–  Mức lương thực hiện = hệ số lương nhân với mức lương cơ sở (Theo quy định hiện hành tại Nghị định 47/2016/NĐ-CP, mức lương cơ sở là 1.210.000 đồng/tháng).

Ngoài ra, các chế độ phụ cấp thâm niên đối với công nhân và viên chức quốc phòng đã được quy định chi tiết tại Điều 5 của Nghị định số 19/2017/NĐ-CP.

2. Hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo của Thanh tra ngành giao thông vận tải.

Thông tư 01/2017/TT-BNV quy định về phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với chức danh: Đội trưởng, Phó Đội trưởng Đội nghiệp vụ thanh tra ngành Giao thông vận tải bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/04/2017.

Theo đó, hệ số phụ cấp đối với các chức danh Đội trưởng, Phó Đội trưởng tại các đơn vị cụ thể như sau:

Đơn vị

Hệ số phụ cấp

Đội trưởng

Đội phó

Đội Thanh tra – An toàn của Cục Quản lý đường bộ thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam

0.50

0.30

Đội Thanh tra – An toàn của Cục Đường sắt Việt Nam hoặc của Chi cục thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam

0.40

0.25

Đội nghiệp vụ thuộc Thanh tra Sở GTVT thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh

0.30

0.20

Đội nghiệp vụ thuộc Thanh tra Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương còn lại

0.20

0.10

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons