Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Quy định quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2016

 

Thông tư 92/2015/TT-BTC tại Điều 21, Khoản 3 Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC về quy định quyết toán thuế thu nhập cá nhân như sau:

“Cá nhân ở nơi cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công phải có trách nhiệm khai quyết toán thuế và nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa (quá) đề nghị hoàn lại hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo ngoài các trường hợp sau:

– Cá nhân hiện có số thuế phải nộp ít hơn số thuế đã nộp tạm mà không có yêu cầu hoàn lại thuế hoặc bù trừ vào kỳ sau.

– Cá nhân có thu nhập tiền lương, tiền công hợp đồng lao động lớn hơn 03 tháng trở lên trong một đơn vị mà có thêm thu nhập ngoài ở nơi khác bình quân trong tháng không quá 10 (mười) triệu đồng, được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% và nếu không có yêu cầu, thì sẽ không quyết toán thuế đối với thu nhập ngoài này.

– Cá nhân người lao động mua bảo hiểm nhân thọ (trừ bảo hiểm hưu trí tự nguyện), bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm mà người sử dụng lao động hoặc doanh nghiệp bảo hiểm đã khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 10% trên khoản tiền phí bảo hiểm tương đương với phần người sử dụng lao động theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 14 Thông tư số 92/2015/TT-BTC thì không phải quyết toán thuế đối với phần thu nhập ngoài này.”

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Lưu ý : khi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân

– Về nguyên tắc quyết toán thuế thu nhập cá nhân: cá nhân ở cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công phải có trách nhiệm khai quyết toán thuế nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ thuế vào kỳ sau. Ngoại trừ các trường hợp sau:

 

– Số thuế phải nộp ít hơn số thuế tạm nộp mà không có yêu cầu hoàn lại thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ sau.

 

– Cá nhân người lao động có thu nhập từ tiền lương, tiền công:

 

+ Ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại đơn vị làm việc.

 

+ Có thêm thu nhập ngoài ở các nơi khác bình quân tháng không quá 10 triệu, được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế  theo tỷ lệ 10%.
+ Cá nhân phải khai đúng, chính xác thu nhập chịu thuế đã nhận trong năm; các khoản được giảm trừ,cắt giảm, đúng đối tượng được giảm trừ và tiền thuế đã khấu trừ kèm chứng từ liên quan chứng minh. Cá nhân phải lập quyết toán thuế thu nhập cá nhân trong trường hợp có thu nhập tiền lương, tiền công từ 2 nơi trở lên hoặc không ủy quyền quyết toán thuế thay cho tổ chức chi trả thu nhập theo nguyên tắc đã nêu trên.

 

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons