Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Quy định về BHXH, BHYT BHTN bắt buộc.

Quy định về BHXH, BHYT BHTN bắt buộc

1. Đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc.

– Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ 3 tháng đến dưới 12 tháng.

– Người làm việc theo hợp đồng lao động từ 1 tháng đến dưới 3 tháng

– Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương.

– Người lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc gồm: cơ quan nhà nước, đơn vị hành chính sự nghiệp, đơn vị vũ trang, tổ chức kinh tế – chính trị – xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác, tổ chức nước ngoài, quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, tổ chức khác và cá nhân thuê mướn sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

2. Tỷ lệ đóng BHXH, BHYT, BHTN.

Bảng tỷ lệ

 

Chú ý: Ngoài những bảo hiểm doanh nghiệp phải đóng trên, doanh nghiệp phải đóng thêm KPCĐ 2%.

3. Mức tiền lương đóng BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ.

Tiền lương hàng tháng đóng BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ là tiền lương ghi trên hợp đồng lao động.

– Mức tiền lương đóng tối thiểu:

+ Mức tiền lương tháng đóng BHXH không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng.

+ Người lao động đã qua học nghề, tiền lương đóng BHXH bắt buộc phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng, nếu làm công việc nặng nhọc hoặc độc hại thì phải cao hơn ít nhất 5%, nếu đặc biệt độc hại, nguy hiểm thì cao hơn ít nhất 7%.

Chú ý: Người lao động có từ 2 hợp đồng lao động trở lên thì đóng BHXH, BHTN theo hợp đồng lao động giao kết đầu tiên và đóng BHYT theo hợp đồng lao động có mức tiền lương cao nhất.

– Mức tiền lương đóng tối đa:

+ Mức tiền lương tháng đóng BHXH, BHYT bắt buộc tối đa bằng 20 tháng lương cơ sở.

+ Mức tiền lương tháng đóng BHTN tối đa bằng 20 tháng lương tối thiểu vùng.

(Mức lương cơ sở là 1.210.000 đồng/tháng)

4. Phương thức đóng bảo hiểm.

– Đóng hàng tháng: chậm nhất đến ngày cuối cùng của tháng, đơn vị trích tiền đóng BHXH bắt buộc trên quỹ tiền lương tháng của người tham gia BHXH bắt buộc và đồng thời trích tiền lương người lao động đóng BHXH theo mức quy định, chuyển tiền vào tài khoản của cơ quan BHXH tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước.

– Đóng 3 tháng hoặc 6 tháng 1 lần: áp dụng cho những doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông – lâm – ngư nghiệp trả lương theo sản phẩm, khoán thì đóng bảo hiểm hàng tháng hoặc 3 tháng, 6 tháng một lần. Hạn chậm nhất là ngày cuối cùng của kỳ đóng và chuyển tiền vào quỹ BHXH.

– Đóng theo địa bàn: đơn vị đóng trụ sở chính ở địa bàn tỉnh nào thì đăng ký tham gia đóng BHXH tại địa bàn tỉnh đó. Còn chi nhánh của doanh nghiệp đóng BHXH tại địa bàn nơi cấp giấy phép kinh doanh cho chi nhánh.

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons