Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Quy định về quản lý và sử dụng tài chính công đoàn

1. Nguồn thu tài chính công đoàn

Tài chính công đoàn gồm các nguồn thu sau đây:

– Đoàn phí do đoàn viên đóng;

– Kinh phí công đoàn do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng (kể cả những nơi chưa có công đoàn cơ sở) bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho NLĐ;

– Ngân sách nhà nước cấp hỗ trợ;

– Nguồn thu khác.

quy-dinh-ve-quan-ly-va-su-dung-tai-chinh-cong-doan

2. Quản lý, sử dụng tài chính công đoàn

Tài chính công đoàn do công đoàn quản lý theo quy định của pháp luật và quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được sử dụng cho những hoạt động sau:

–  Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động;

–  Tổ chức hoạt động đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động;

–  Phát triển đoàn viên công đoàn, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng công đoàn vững mạnh;

–  Tổ chức phong trào thi đua do Công đoàn phát động;

–  Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn; đào tạo, bồi dưỡng người lao động ưu tú tạo nguồn cán bộ cho Đảng, Nhà nước và tổ chức công đoàn;

–  Tổ chức hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch cho người lao động;

–  Tổ chức hoạt động về giới và bình đẳng giới;

–  Thăm hỏi, trợ cấp cho đoàn viên công đoàn và người lao động khi ốm đau, thai sản, hoạn nạn, khó khăn; tổ chức hoạt động chăm lo khác cho người lao động;

–  Động viên, khen thưởng người lao động, con của người lao động có thành tích trong học tập, công tác;

–  Trả lương cho cán bộ công đoàn chuyên trách, phụ cấp trách nhiệm cho cán bộ công đoàn không chuyên trách;

–  Chi cho hoạt động của bộ máy công đoàn các cấp;

–  Các nhiệm vụ chi khác.

3. Kiểm tra, giám sát tài chính Công đoàn

–  Công đoàn cấp trên hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc thực hiện công tác tài chính của công đoàn cấp dưới theo quy định của pháp luật và quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

–  Cơ quan kiểm tra của Công đoàn kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính của Công đoàn theo quy định của pháp luật và quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

–  Cơ quan nhà nước có thẩm quyền giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính của Công đoàn theo quy định của pháp luật.

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons