Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Quy định về trích khấu hao tài sản cố định mới năm 2017

Ngày 12/04/2017 Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 28/2017/TT-BTC nhằm để sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến việc trích khấu hao tài sản cố định (TSCĐ). Thông tư này bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/5/2017 và áp dụng từ năm tài chính 2016, theo đó thì:

Ảnh minh họa (Nguồn: internet)

Ảnh minh họa (Nguồn: internet)

− Đối với các tài sản là nhà hỗn hợp vừa dùng để phục vụ trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, vừa dùng để bán hoặc cho thuê thì doanh nghiệp cần phải xác định và hạch toán riêng phần giá trị của nhà hỗn hợp theo từng mục đích sử dụng, cụ thể như sau:

+ Đối với phần giá trị tài sản (diện tích) trong tòa nhà hỗn hợp dùng để bán thì doanh nghiệp không được hạch toán là TSCĐ và không được trích khấu hao và theo dõi như một tài sản để bán.

+ Đối với phần giá trị tài sản (diện tích) tòa nhà hỗn hợp dùng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và dùng để cho thuê (trừ trường hợp cho thuê tài chính): doanh nghiệp thực hiện ghi nhận giá trị của phần tài sản (diện tích) là TSCĐ, quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ theo quy định.

+ Tiêu thức để xác định giá trị của từng loại tài sản và phân bổ khấu hao tài sản đối với từng mục đích sử dụng được căn cứ vào tỷ trọng giá trị của từng phần diện tích theo từng mục đích sử dụng trên giá trị quyết toán công trình; hoặc căn cứ vào diện tích thực tế sử dụng theo từng mục đích sử dụng để hạch toán.

+ Đối với các tài sản được dùng chung liên quan đến công trình nhà hỗn hợp như sân chơi, đường đi, nhà để xe thì việc xác định giá trị của từng loại tài sản và giá trị khấu hao các tài sản dùng chung cũng được phân bổ theo tiêu thức để xác định giá trị từng loại tài sản và phân bổ khấu hao nhà hỗn hợp.

+ Đối với các doanh nghiệp có nhà hỗn hợp mà không xác định tách riêng được phần giá trị tài sản (diện tích) phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, vừa để bán, để cho thuê thì doanh nghiệp không hạch toán toàn bộ phần giá trị tài sản (diện tích) này là TSCĐ và không được trích khấu hao.

Tổng hợp văn bản liên quan về trích khấu hao tài sản cố định: Tại đây

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons