Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Quy trình ghi sổ kế toán

 

Sổ kế toán là dùng để ghi chép, hệ thống và lưu trữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh theo nội dung của kinh tế và theo trình tự thời gian có liên quan đến doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp chỉ có một hệ thống sổ kế toán cho một kỳ kế toán năm. Sổ kế toán bao gồm sổ kế tooán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết. Sổ kế toán tổng hợp gồm sổ nhật ký và sổ cái. Sổ kế toán chi tiết gồm sổ và thẻ kế toán chi tiết.

quy-trinh-ghi-so-ke-toan

Có 2 cách ghi sổ kế toán là ghi sổ kế toán bằng tay hoặc bằng máy vi tính và phải thực hiện đúng các quy định về mở sổ, ghi sổ, khóa sổ và sửa chữa sổ kế toán theo quy định về Luật kế toán.

1. Mở sổ.

– Sổ kế toán phải mở vào đầu kỳ kế toán năm. Đối với doanh nghiệp mới thành lập, sổ kế toán mở từ ngày doanh nghiệp thành lập. Người đại diện theo pháp luật và kế tooán trưởng có trách nhiệm ký duyệt các sổ kế toán ghi bằng tay trước khi sử dụng hoặc ký duyệt vào sổ kế toán chính thức sau khi in ra từ máy tính.

– Sổ kế toán phải dùng mẫu in sẵn hoặc kẻ sẵn có thể đóng thành quyển hoặc để tờ rời. Các tờ sổ phải khi dùng xong phải đóng thành quyển và lưu trữ.

– Trước khi dùng sổ kế toán thì phải hoàn thiện các thủ tục sau:

+ Đối với sổ kế toán dạng quyển: Trang đầu sổ phải ghi rõ tên doanh nghiệp, tên sổ, ngày mở sổ, niên độ kế toán và kỳ ghi sổ, họ tên, chữ ký của người giữ và ghi sổ của kế toán trưởng và người đại diện theo pháp luật, ngày kết thúc ghi sổ, ngày chuyển giao cho người khác. Sổ kế toán phải đánh số trang từ trang đầu đến trang cuối, giữa 2 trang phải đóng dấu giáp lai của đơn vị kế toán.

+ Đối với số tờ rời: Đầu mỗi sổ tờ rời phải ghi rõ tên doanh nghiệp, số thứ tự của từng tờ, tên sổ, tháng sử dụng, họ tên người giữ và ghi sổ, Trước khi dùng cá tờ rời phải được giám đốc doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền ký xác nhận, đóng dấu và ghi sổ đăng ký sử dụng sổ tờ rời. Các sổ được sắp xếp theo thứ tự các tài khoản kế toán.

2. Ghi sổ.

Căn cứ vào các chứng từ kế toán đã được kiểm tra đảm bảo quy định về chứng từ kế toán hợp pháp, hợp lý để kế toán ghi sổ kế toán.

Doanh nghiệp áp dụng ghi sổ một trong những hình thức sau:

+ Hình thức kế toán Nhật ký chung.

+ Hình thức kế toán Nhật ký sổ cái.

+ Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ.

+ Hình thức kế toán Nhật ký chứng từ.

+ Hình thức kế toán trên máy vi tính.

3. Khóa sổ.

Cuối kỳ kế toán phải khóa sổ kế toán trước khi lâpj báo cáo tài chính

4. Sửa chữa sổ kế toán.

– Ghi sổ kế toán bằng máy vi tính:

+ Phát hiên sai sót trước khi lập báo cáo tài chính năm nộp cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thì phải sửa chữa trực tiếp vào sổ kế toán của năm đó trên máy tính.

+ Phát hiện sai sót khi báo cáo tài chính đã nộp cho cơ quan thuế Nhà nước có thẩm quyền thì phải sửa trực tiếp trên sổ kế toán năm đã phát hiện sai sót trên máy tính và ghi chú vào dòng cuối của sổ kế toán năm có sai sót.

+ Sửa chữa khi ghi sổ kế toán bằng máy tính đều được thực hiện theo phương pháp ghi sổ âm hoặc phương pháp ghi bổ sung.

– Ghi sổ kế toán bằng tay: Sửa chữa sai sót bằng phương pháp cải chính hoặc phương ghi số âm hoặc phương pháp ghi bổ sung.

5. Khi báo cáo quyết toán năm được duyệt.

Khi công việc thanh tra, kiểm tra, kiểm toán kết thúc và đã có ý kiến kết luận chính thức, nếu có quyết định phải sửa chữa lại số liệu trên báo cáo tài chính thì đơn vị phải sửa lại sổ kế toán và số dư những tài khoản kế toán. Sửa chữa trực tiếp trên sổ kế toán của năm đã phát hiện sai sót và ghi chú vào dòng cuối trang cuối của sổ kế toán năm.

Tiền thưởng, phụ cấp có tính vào chi phí hợp lý

Chiết khấu thanh toán

Cách kiểm tra báo cáo tài chính nhanh và chính xác

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons