Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Quy trình làm kiểm toán nội bộ

Như đã biết kiểm toán nội bộ không còn quá lạ lẫm với các doanh nghiệp, và nó vô cùng quan trọng trong kinh doanh hiện nay. Vậy bạn đang thắc mắc các quy trình để thực hiện kiểm toán như thế nào? Dưới đây là những quy trình kiểm toán chung mà công ty dịch vụ kế toán Newvision xin chia sẻ như sau:

Bước 1: Khảo sát

Bước này vô cùng quan trọng nên làm càn chi tiết càng tốt bởi trước khi muốn kiểm toán thì người làm kiểm toán cần phải khảo sát lại toàn bộ hoặc một phần lĩnh vực nào đó để ghi chép lại toàn bộ quá trình làm việc, thực hiện tác nghiệp của mọi nhân viên trong công ty.

Để thu thập thông tin thì kiểm toán viên cần:

– Phỏng vấn

– Quan sát

– Thu thập bằng chứng

– Nguồn cung cấp thông tin bao gồm từ:

+ Ban giám đốc

+ Các trưởng phòng

+ Nguồn tin từ bên ngoài

+ Nguồn tin được đăng trên website

Bước 2: Đánh giá những rủi ro và lập kế hoạch kiểm toán

– Sau khi xem xét lại toàn bộ những thông tin thu thập được trước đó thì kiểm toán viên cần phải đánh giá được rủi ro và khoanh vùng các rủi ro trọng yếu, có hậu quả nặng nhất. Tiếp đó cần phải trao đổi lại với ban giám đốc công ty về các rủi ro này và đề xuất kiểm tra cái nào, còn việc quyết định sẽ do ban giám đốc.

– Kế hoạch kiểm toán thường làm gồm:

+ Đối tượng cần kiểm toán

+ Phạm vi, vùng kiểm toán

+ Cần làm việc với những phòng ban nào

+ Khi nào bắt đầu, khi nào kết thúc kiểm toán

+ Khi nào phát hành báo cáo kiểm toán

Bước 3: Thông báo kiểm toán

Sau khi lập kế hoạch kiểm toán xong thì kiểm toán viên cần làm một thông báo gửi cho các đối tượng; phòng ban; công ty (con) về những kế hoạch kiểm toán và sắp xếp trao đổi lại với họ vào thời gian cụ thể, thống nhất cả hai bên khi nào có tiến hành được (Tránh trường hợp phát nhiều khi họ bận nên không thể thực hiện kiểm toán vào thời gian đó được)

Bước 4: Thực hiện kiểm toán

– Ghi nhận hiện trạng và tình hình hoạt động doanh nghiệp.

– Đánh giá hệ thống kế toán

– Thực hiện các nội dung cụ thể trong chương trình kiểm toán chi tiết.

– Sử dụng các kỹ thuật để thu thập các bằng chứng kiểm toán

– Ghi chép công việc kiểm toán viên để làm thành hồ sơ kiểm toán

– Thảo luận bàn bạc về kết quả kiểm toán và thông nhất ý kiến với các nhà quản lý

– Soạn thảo các dự thảo báo cáo kiểm toán

Bước 5: Lập báo cáo

Trước khi lập báo cáo kiểm toán viên cần tổng hợp lại toàn bộ các vấn đề mà đã phát hiện được trong quá trình làm kiểm tra, sau đó sẽ tổ chức 1 cuộc họp với các đối tượng liên quan và trao đổi thêm về các vấn đề phát hiện này.

Nội dung báo cáo kiểm toán gồm:

– Trang bìa của báo cáo

– Các đối tượng kiểm toán

– Phạm vi kiểm toán

– Cần làm việc với phòng ban nào

– Thời điểm bắt đầu, thời điểm kết thúc

– Tóm tắt các nội dung đã phát hiện

– Báo cáo chi tiết

– Các đề xuất kiến nghị

Bước 6: Theo dõi việc thực hiện kiến nghị đề xuất

Đây là bước vô cùng quan trọng và là bước có ý nghĩa nhất đối với kiểm toán viên nội bộ. Khi toàn bộ các đề xuất, kiến nghị được chấp nhập và có deadline để thực thi thì bạn phải theo dõi các thực hiện này và lập báo cáo hậu kiểm soát.

Bước 7: Báo cáo sau khi kiểm soát

Giúp cho ban lãnh đạo nhìn thấy được các tồn tại và rủi ro nào đã được giải quyết triệt để, còn cái nào chưa được giải quyết, lý do tại sao và bao giờ thì thực hiện được.

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons