Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Rút ngắn về thời gian đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư 02/2017/TT-BKHĐTcó hiệu lực từ ngày 15/6/2017 hướng dẫn về cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài. Cụ thể là hướng dẫn trình tự thực hiện cơ chế liên thông giải quyết hồ sơ đăng ký đầu tư, đăng ký doanh nghiệp của nhà đầu tư nước ngoài (gọi tắt là nhà đầu tư) và doanh nghiệp.

Ảnh minh họa (Nguồn: internet)

                                       Ảnh minh họa (Nguồn: internet)

Theo quy định hiện hành tại Điều 26 của Luật Đầu từ năm 2014 thì nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế nếu thuộc các trường hợp sau đây:

TH1: Nhà đầu tư hoạt động trong các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài.

TH2: Nhà đầu tư, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên của tổ chức kinh tế nhận vốn góp.

− Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký hợp lệ thì Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ có văn bản thông báo chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư đó.

− Nếu nhà đầu tư góp vốn để trở thành thành viên của một công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên mà thuộc các trường hợp nêu trên thì nhà đầu tư cần phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn với Sở Kế hoạch và Đầu tư để nhận được văn bản chấp thuận về việc góp vốn.

− Sau khi đã có văn bản chấp thuận, nhà đầu tư mới có thể thực hiện việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp và doanh nghiệp nhận vốn góp mới có thể hoàn thành hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

− Công ty nhận vốn góp có nghĩa vụ đăng ký thay đổi thành viên do tiếp nhận thành viên mới theo quy định chi tiết tại Khoản 1, Điều 45 của Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp. Trong hồ sơ yêu cầu phải có văn bản chấp thuần của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc góp vốn. Thủ tục này được giải quyết trong thời hạn là 03 ngày.

⇒ Như vậy, để chính thức trở thành thành viên của công ty thì nhà đầu tư phải nộp hồ sơ đăng ký góp vốn. Sau khi nhận được văn bản chấp thuận thì cung cấp cho công ty nhận vốn góp để công ty hoàn tất hồ sơ đăng ký thay đổi thành viên. Tổng cộng mất khoảng 18 ngày để hoàn thành các thủ tục, thời gian này khá dài, bất tiện và mất thời gian với các doanh nghiệp.

Chính vì thế, theo cơ chế liên thông thì nhà đầu tư hoặc công ty nhận vốn góp có thể nộp chung hồ sơ đăng ký góp vốn và đăng ký thay đổi thành viên tại bộ phận giải quyết hồ sơ đăng ký đầu tư thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Căn cứ tại Điều 7 của Thông tư 02/2017/TT-BKHĐT hướng dẫn trình tự giải quyết thì cơ quan đăng ký đầu tư và cơ quan đăng ký doanh nghiệp sẽ song song thực hiện giải quyết thủ tục thuộc thẩm quyền của mình thông qua việc trao đổi thông tin lẫn nhau.

⇒ Như vậy, lợi ích dầu tiên là nhà đầu tư và doanh nghiệp không phải lệ thuộc vào kết quả của thủ tục này để bắt đầu thực hiện thủ tục khác. Thêm vào đó, là thời hạn giải quyết hồ sơ, trả kết quả sẽ được rút ngắn đáng kể; Vì, tuy có thời hạn giải quyết hồ sơ khác nhau nhưng 02 cơ quan cùng song hành giải quyết.

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons