Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Sẽ có lợi hơn khi nghỉ hưu trước tuổi vào tháng 12/2017

Theo quy định tại Luật BHXH 2014 thì bắt đầu kể từ năm 2018 trở đi việc tính tỷ lệ lương hưu sẽ có một số thay đổi mới, thay đổi đó cụ thể là với cùng một số năm đóng BHXH thì người nghỉ hưu vào năm 2018 sẽ hưởng tỷ lệ lương hưu thấp hơn so với người nghỉ hưu vào năm 2017. Chi tiết nội dung như sau:

Cụ thể theo quy định tại Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định rõ như sau:

1. Từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành cho đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

b) Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

3. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 55 của Luật này được tính như quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 06 tháng thì mức giảm là 1%, từ trên 06 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi.

4. Mức lương hưu hằng tháng của lao động nữ đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại khoản 3 Điều 54 được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội và mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội như sau: đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này. Từ đủ 16 năm đến dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm đóng tính thêm 2%.

5. Mức lương hưu hằng tháng thấp nhất của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 54 và Điều 55 của Luật này bằng mức lương cơ sở, trừ trường hợp quy định tại điểm i khoản 1 Điều 2 và khoản 3 Điều 54 của Luật này.

– Theo quy định trên, nếu mà người lao động sinh vào tháng 5 vậy thì khi nghỉ hưu trước tuổi vào tháng 12/2017 thì người lao độngsẽ được hưởng lương hưu ở mức cao hơn 2% so với việc nghỉ hưu ở tháng 11.

anhminhhoa

 

Ví dụ: Với 25 năm đóng BHXH thì người lao động nữ sẽ được hưởng tỷ lệ lương hưu là 75% nếu nghỉ hưu vào năm 2017, nhưng nếu nghỉ vào năm 2018 thì tỷ lệ hưởng lương hưu sẽ chỉ còn là 65% (kể từ 2018 thì mỗi năm đóng BHXH vượt 15 năm chỉ được tính bằng 2% so với mức trước đây là 3%).

– Trường hợp nếu năm 2017 người lao động nữ mới được 54 tuổi, mà đóng BHXH 25 năm thì nếu nghỉ hưu trước tuổi, mức lương hưu thấp nhất họ có thể được sẽ là 73% (trừ 2% cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi).

– Trong khi đó nếu đóng BHXH thêm 1 năm cho đến 2018 để đủ tuổi nghỉ hưu thì NLĐ chỉ được hưởng lương hưu ở mức 67% (tương đương 26 năm đóng BHXH của nữ vào 2018).

=> Vì vậy, để có “lợi” nhất khi hưởng chế độ hưu trí thì người lao động nữ (đặc biệt là người lao động nữ) nên nghỉ hưu trước tuổi vào năm 2017. Tuy nhiên, khi nghỉ hưu trước tuổi vào những giai đoạn khác nhau của 2017 thì chế độ hưu trí cũng có sự khác nhau. Cụ thể,ví dụ người lao động nữ sinh vào ngày 01/05/1963, có 25 năm đóng BHXH thì:

– Nếu làm thủ tục đề nghị được nghỉ hưu trước tuổi từ ngày 01/11/2017 thì tỷ lệ lương hưu được hưởng như sau:

+ 45%: 15 năm đóng BHXH.

+ 30%: 10 năm đóng vượt (mỗi năm bằng 3%).

+ Nghỉ hưu trước tuổi vào lúc 54 tuổi 6 tháng: trừ 1% lương hưu do số tháng lẻ là 6 tháng.

» Như vậy người lao động sẽ được hưởng lương hưu ở mức là 74%

– Nếu làm thủ tục đề nghị nghỉ hưu trước tuổi từ ngày 01/12/2017 thì tỷ lệ lương hưu được hưởng ở mức như sau:

+ 45%:  15 năm đóng BHXH.

+ 30%: 10 năm đóng vượt (mỗi năm bằng 3%)

+ Nghỉ hưu trước tuổi vào lúc 54 tuổi 7 tháng: không bị trừ lương hưu do số tháng lẻ là 7 tháng.

» Như vậy người lao động sẽ được hưởng lương hưu ở mức là 75%

Tuy nhiên, không phải là trong trường hợp nào thì người lao động cũng có thể nghỉ hưu trước tuổi. Theo quy định của Luật BHXH thì chỉ những trường hợp bị suy giảm khả năng lao động đến 61% thì người lao động mới có thể nghỉ hưu được trước tuổi.

Để xác định việc suy giảm khả năng lao động thì người lao động có thể yêu cầu công ty làm giấy giới thiệu theo mẫu ở Phụ lục 3 của Thông tư 14/2016/TT-BYT và gửi đến Hội đồng Giám định y khoa yêu cầu thực hiện giám định. Kết quả giám định này sẽ là cơ sở để thực hiện hồ sơ xin nghỉ hưu trước tuổi.

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons