Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Sự thay đổi về BHXH, BHYT, BHTN trước và sau ngày 01/01/2018

Căn cứ vào Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2016, thì kể từ ngày 01/01/2018, sẽ có sự thay đổi, bổ sung một số vấn đề liên quan đến bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) so với hiện hành. Cụ thể trong bảng so sánh như sau:anh-minh-hoa

Ni dung

Trước ngày 01/01/2018

Sau ngày 01/01/2018

Đối tượng đóng BHXH bắt buộc (NLĐ là công dân Việt Nam) – Người làm việc theo hợp đồng lao động(HĐLĐ) không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả HĐLĐ được ký kết giữa người sử dụng lao động(NSDLĐ) với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động

– Cán bộ, công chức, viên chức

– Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu

– Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân(QĐND); sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân(CAND); người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân

– Hạ sĩ quan, chiến sĩ QĐND; hạ sĩ quan, chiến sĩ CAND phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí

– Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

– Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương

– Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

Có thêm người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng
Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Không được quyền tham gia BHXH bắt buộc Được quyền tham gia BHXH bắt buộc (áp dụng đối với người lao động có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp)
Tiền lương tháng đóng BHXH Mức lương + Phụ cấp lương Mức lương + phụ cấp lương + các khoản bổ sung khác
Mức lương hưu hàng tháng − Lao động nam = 45 % x mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH tương ứng với 15 năm đóng BHXH, sau đó, cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2%

− Lao động nữ = 45 % x mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH tương ứng với 15 năm đóng BHXH, sau đó, cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 3%

+ Mức tối đa = 75%

− Lao động nam = 45% x mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH tương ứng với 16 năm đóng BHXH vào năm 2018, sau đó, cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2%

+ Vào năm 2019, tương ứng 17 năm

+ Vào năm 2020, tương ứng 18 năm

+ Vào năm 2021, tương ứng 19 năm

+ Vào năm 2022 trở đi, tương ứng 20 năm

− Lao động nữ = 45% x mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH tương ứng với 15 năm đóng BHXH, sau đó, cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2%

+ Mức tối đa = 75%

#DânLuật

Ngoài ra con bổ sung thêm người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam ký hợp đồng không xác định thời hạn, hợp đồng từ đủ 3 tháng trở lên phải tham gia BHYT (Theo quy định tại Luật BHYT và Luật BHYT sửa đổi)

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons