Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Tài sản cố định thuê tài chính và thuê hoạt động

Để phân biệt được rõ cách tính khấu hao TSCĐ thuê hoạt động và thuê tài chính thì công ty chúng tôi xin hướng dẫn cụ thể cách phân biệt nội dung cần chú ý khi trích khấu hao TSCĐ liên quan đến thuê tài chính và thuê hoạt động.

tai-san-co-dinh-thue-tai-chinh

  1. Tài sản cố định thuê tài chính.
  • Là những TSCĐ mà doanh nghiệp đi thuê công ty cho thuê tài chính. Khi kết thúc thời hạn thuê, bên thuê được quyền lựa chọn mua lại tài sản thuê hoặc tiếp tục thuê các điều kiện đã thoản thuận trong hợp đồng thuê tài chính. Tổng số tiền thuê một loại tài sản quy định tại hợp đồng ít nhất phải tương ứng với giá trị của tài sản đó tại thời điểm ký hợp đồng.
  • Mọi TSCĐ đi thuê nếu không thoả mãn các quy định nêu trên được coi là TSCĐ thuê hoạt động.

+ Doanh nghiệp đi thuê phải theo dõi, quản lý và sử dụng TSCĐ thuộc sở hữu của doanh nghiệp và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đã cam kết trong hợp đồng thuê TSCĐ.

+ Doanh nghiệp cho thuê với tư cách là chủ đầu tư thì phải theo dõi và thực hiện đúng quy định trong hợp đồng cho thuê TSCĐ.

+ Doanh nghiệp TSCĐ theo hình thức thuê tài chính phải trích khấu hao TSCĐ đi thuê.

Trường hợp ngay tại thời điểm khởi đầu thuê tài sản, doanh nghiệp thuê TSCĐ thuê tài chính cam kết không mua lại tài sản thuê trong hợp đồng thuê tài chính thì doanh nghiệp đi thuê được trích khấu hao TSCĐ thuê tài chính theo thời hạn thuê trong hợp đồng.

  1. TSCĐ thuê hoạt động.
  • Doanh nghiệp đi thuê hoạt động phải có trách nhiệm quản lý, sử dụng TSCĐ theo các quy định trong hợp đồng thuê và chi phí thuê TSCĐ được hạch toán vào chi phí kinh doanh trong kỳ.
  • Doanh nghiệp cho thuê với tư cách là chủ sở hữu phải theo dõi và quản lý TSCĐ cho thuê.
  • Doanh nghiệp cho thuê TSCĐ hoạt động phải trích khấu hao đối với TSCĐ cho thuê.

 

Kết luận: Trường hợp TSCĐ thuê hoạt động thì doanh nghiệp cho thuê hoạt động phải trích khấu hao đối với TSCĐ cho thuê.

Trường hợp TSCĐ thuê tài chính thì doanh nghiệp đi thuê trích khấu hao đối với TSCĐ đi thuê.

Trường hợp trong hợp đồng thuê tài sản bao gồm cả thuê hoạt động và thuê tài chính quy định bên đi thuê có trách nhiệm sửa tài sản trong thời gian thuê thì chi phí sửa chữa TSCĐ đi thuê được phép hạch toán vào chi phí hoặc phân bổ dần vào chi phí kinh doanh nhưng thời gian tối đa không quá 3 năm.

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons