Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Tăng lương và trợ cấp hàng tháng

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 76/2017/NĐ-CP vào ngày 30/6/2017 nhằm điều chỉnh lại mức lương hưu và trợ cấp hàng tháng. Nghị định này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 05/08/2017 nhưng các chế độ quy định tại Nghị định sẽ được thực hiện từ ngày 01/07/2017.

Nghị định số 76/2017/NĐ-CP

                                           Nghị định số 76/2017/NĐ-CP điều chỉnh lại mức lương hưu và trợ cấp hàng tháng.

Cụ thể, tăng 7.44% trên mức lương đối với lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) và trợ cấp của tháng 06/2017 thuộc 8 nhóm đối tựơng sau:

1. Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động (kể cả người có thời gian tham gia BHXH tự nguyện, người nghỉ hưu từ quỹ BHXH nông dân Nghệ An chuyển sang theo Quyết định 41/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng); quân nhân, CAND và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng.

2. Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng lương hưu và trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Nghị định 92/2009/NĐ-CPNghị định  121/2003/NĐ-CP và Nghị định 09/1998/NĐ-CP.

3. Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo quy định pháp luật và người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 91/2000/QĐ-TTgQuyết định 613/QĐ-TTg; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng.

4. Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 130/CPQuyết định 111-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng.

5. Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 142/2008/QĐ-TTgQuyết định 38/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

6. Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 53/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

7. Quân nhân, Công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

8. Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng.

Xem chi tiết Nghị định số 76/2017/NĐ-CP tại đây:

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons