Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Thanh tra doanh nghiệp mỗi năm tối đa không quá 01 lần

Vừa qua vào ngày 17/05/2017 Thủ tướng chính phủ đã ký Chỉ thị số 20/CT-TTg về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp. Tại Hội nghị Thủ tướng cũng đã công bố với các doanh nghiệp về việc không để xảy ra tình trạng thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp quá 1 lần/năm. Cụ thể:

Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc công bố với các doanh nghiệp tại Hội nghị Thủ tướng chính phủ với doanh nghiệp về việc không thanh tra doanh nghiệp quá 1 lần/năm tại Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/05/2017

Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc công bố với các doanh nghiệp tại Hội nghị Thủ tướng chính phủ với doanh nghiệp về việc không thanh tra doanh nghiệp quá 1 lần/năm tại Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/05/2017

Theo đó thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội từ năm 2016 – 2020, Chính phủ và Thủ tướng cũng đã ban hành nhiều Nghị quyết, Chỉ thị nhằm tháo gỡ những khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển doanh đồng thời xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ trong chương trình hành động. Qua đó các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cũng tích cực thực hiện đặc biệt:

− Đổi mới trong công tác xây dựng

− Phê duyệt và chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra

− Khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lặp, giảm thiểu sự phiền hà cho các doanh nghiệp.

Tuy nhiên, qua sự theo dõi và phản ánh của cộng đồng các doanh nghiệp về việc thanh tra kiểm tra thì vẫn còn tồn tại một số hạn chế như:

− Gây phiền hà, sách nhiễu cho doanh nghiệp

− Sự phối hợp giữa các cơ quan có chức năng thanh tra, kiểm tra chưa được chặt chẽ, thống nhất

− Nội dung thanh tra, kiểm tra chưa rõ ràng, có khi vượt ra ngoài thẩm quyền quản lý

− Thời gian thanh tra, kiểm tra kéo dài

− Kết luận thanh tra chậm ban hành và chưa làm rõ được dấu hiệu vi phạm, kiến nghị xử lý chưa được cụ thể…

Thực trạng nêu trên có nhiều nguyên nhân, trong đó nổi bật:

− Sự phân công giữa các bộ, ngành ở Trung ương và sự phân cấp, ủy quyền giữa các bộ, ngành ở Trung ương và chính quyền địa phương chưa rõ ràng.

Để khắc phục những hạn chế, tồn tại nói trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiêm túc quán triệt và chỉ đạo chặt chẽ công tác thanh tra thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao the đúng quy định tại Luật Thanh tra, Nghị định số 86/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra, Thông tư số 01/2014/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra và đặc biệt là Nghị quyết số 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 của Chính phủ. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung sau:

Ảnh minh họa

                                                                                                   Ảnh minh họa

1. Biện pháp và cách xử lý để không xảy ra tình trạng thành tra, kiểm tra quá 01 lần/năm đối với doanh nghiệp.

− Khi xây dựng, phê duyệt kế hoạch thanh tra hàng năm thì:

+ Không để xảy ra tình trạng thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp quá 1 lần/năm.

+ Trường hợp kế hoạch thanh tra trùng lặp, chồng chéo với hoạt động Kiểm toán Nhà nước thì chủ động phối hợp, trao đổi với Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ để thống nhất phương án xử lý theo quy định hiện hành, đảm bảo sự kế thừa kết quả thanh tra, kiểm toán, không làm cản trở đến hoạt động của doanh nghiệp.

− Tiến hành các cuộc thanh tra, chỉ đạo theo:

+ Đúng định hướng, kế hoạch thanh tra đã phê duyệt

+ Nội dung thanh tra phải giới hạn trong phạm vi quản lý nhà nước được giao

+ Chủ động kiểm tra, đánh giá và điều chỉnh kế hoạch thanh tra khi cần thiết theo hướng không làm tăng số cuộc thanh tra

+ Ban hành kết luận thanh tra đúng với thời hạn quy định.

− Trong trường hợp thanh tra, kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì:

+ Ban hành quyết định thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm rõ ràng

+ Phải xác định rõ tính chất, mức độ vi phạm trong kết luận thanh tra, kiểm tra.

+ Người ra quyết định thanh tra, kiểm tra; trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra và công chức thanh tra chuyên ngành phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kết luận, làm rõ nguyên nhân, mức độ vi phạm và việc xử lý đối với cá nhân, tổ chức có liên quan theo các dấu hiệu đã được xác định là căn cứ để ra quyết định thanh tra, kiểm tra đột xuất.

+ Không mở rộng phạm vi thanh tra, kiểm tra vượt quá nội dung của quyết định thanh tra, kiểm tra đột xuất.

− Trường hợp phát hiện thấy nội dung, phạm vi thanh tra có chồng chéo, trùng lặp với cơ quan thực hiện chức năng thanh tra khác hoặc Kiểm toán Nhà nước thì:

+ Thủ trưởng cơ quan tiến hành thanh tra phải báo cáo ngay với thủ trưởng cơ quan hành chính cùng cấp, cơ quan thanh tra cấp trên và cơ quan, đơn vị có liên quan để có giải pháp phù hợp tránh chồng chéo, trùng lặp

+ Đảm bảo tính kế thừa trong hoạt động giữa các cơ quan, đơn vị.

2. Trách nhiệm và hình thức xử lý đơn vị, cá nhân thực hiện thanh tra, kiểm tra để xảy ra tình trạng trùng lặp, chồng chéo.

− Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần phải:

+ Tăng cường hoạt động kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra của các cơ quan có chức năng thanh tra, kiểm tra trong phạm vi quản lý nhà nước của mình nhằm kịp thời phát hiện, xử lý chồng chéo, trùng lặp theo thẩm quyền về phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian thanh tra, kiểm tra

+ Xử lý trách nhiệm đối với cơ quan, đơn vị, cá nhân để xảy ra tình trạng trùng lặp, chồng chéo.

− Tổng Thanh tra Chính phủ cũng cần phải:

+ Tăng cường kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thanh tra của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhằm kịp thời phát hiện, xử lý chồng chéo, trùng lặp về phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian thanh tra theo thẩm quyền

+ Kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với cơ quan, đơn vị, cá nhân để xảy ra tình trạng trùng lặp, chồng chéo.

− Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước, Thủ trưởng cơ quan thực hiện chức năng thanh tra, kiểm tra và các cá nhân có liên quan sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định hiện hành của pháp luật nếu để xảy ra tình trạng:

+ Chồng chéo, trùng lặp

+ Quyết định thanh tra, kiểm tra thiếu căn cứ, không ban hành được kết luận thanh tra, kiểm tra theo các dấu hiệu vi phạm thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm

− Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm:

+ Thi hành Chỉ thị số 20/CT-TTg

+ Thường xuyên thông báo và định kỳ hằng quý báo cáo kết quả về Thanh tra Chính phủ.

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons