Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Thời điểm xuất hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ

Thời điểm xuất hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ

Khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cần biết rõ thời điểm xuất hóa đơn cho đúng. Bài

viết dưới đây chúng tôi xin hướng dẫn cụ thể thời điểm xuất hóa đơn khi bán hàng hóa,

dịch vụ.

1. Đối với bán hàng hóa.

– Thời điểm lập hóa đơn GTGT là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử

dụng hàng hóa cho người mua và không phân biệt đã thu tiền hay chưa.

2. Đối với cung ứng dịch vụ.

– Ngày lập hóa đơn là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ và không phân biệt đã

thu được tiền hay chưa.

– Ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền nếu doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thực hiện thu

tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ.

3. Đối với cung cấp điện, nước sinh hoạt, dịch vụ viễn thông, truyền hình.

– Ngày lập hóa đơn thực hiện không quá 7 ngày kế tiếp kể từ ngày ghi số điện, nước

tiêu thụ trên đồng hồ hoặc khi kết thúc kỳ quy ước đối với dịch vụ viễn thông, truyền

hình.

4. Đối với xây dựng, lắp đặt.

– Ngày lập hóa đơn là thời điểm bàn giao, nghiệm thu công trình, hạng mục, khối lượng

xây dựng, lắp đặt hoàn thành không phân biệt đã thu tiền hay chưa.

– Trường hợp doanh nghiệp bàn giao nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công

đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hóa đơn cho hàng hóa,

dịch vụ được giao.

– Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng

nhà để bán chuyển nhượng có thực hiện thu tiền theo tiến độ dự án hoặc tiến độ thu

tiền ghi trong hợp đồng thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.

5. Đối với xăng dầu.

– Bán xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ cho khách hàng thường xuyên là cá nhân kinh

doanh, tổ chức, cung cấp dịch vụ ngân hàng, chứng khoán thì ngày lập hóa đơn thực

hiện theo định kỳ giữa hai bên kèm bảng kê và chứng từ khác có xác nhận của hai bên

nhưng chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng phát sinh hoạt động mua bán hàng hóa,

dịch vụ.

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons