Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Thời gian hoàn thuế GTGT được rút ngắn từ ngày 02/6/2017

Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 31/2017/TT-BTC vào ngày 18/04/2017 sửa đổi, bổ sung Thông tư 99/2016/TT-BTC hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng. Nội dung mới đáng chú ý của thông tư này là về thời gian hoàn thuế GTGT sẽ được rút ngắn, Thông tư 31/2017/TT-BTC bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/6/2017.

Ảnh minh họa (#internet)

                                                                   Ảnh minh họa (#internet)

Theo đó, thực hiện hoàn thuế cho người nộp thuế trong thời hạn chậm nhất là 3 ngày làm việc xuống còn thời hạn 1 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Lệnh hoàn trả Khoản thu ngân sách nhà nước hay Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ Khoản thu ngân sách nhà nước do cơ quan thuế chuyển đến( Tại khoản 2, Điều 1 Thông tư này).

Ngoài ra, tại Thông tư 31/2017/TT-BTC thì cơ quan thuế sẽ công khai thêm về thời điểm kho bạc nhà nước chi hoàn thuế cho người nộp thuế trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục thuế và sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung quan trọng khác liên quan đến hoàn thuế giá trị gia tăng.

Xem chi tiết và download Thông tư 31/2017/TT-BTC:

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons