Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Thời hạn cần lưu trữ tài liệu kế toán

Căn cứ vào Điều 41, Luật Kế Toán số 88/2015/QH13 ,có hiệu lực từ ngày 01/01/2017. Kế toán Newvision chia sẻ những tài liệu nào cần phải lưu trữ tối thiểu từ 5 năm cho đến 10 năm, theo đó thì:

– Tài liệu kế toán phải được đơn vị kế toán bảo quản đầy đủ, an toàn trong quá trình sử dụng và lưu trữ.

– Trường hợp tài liệu kế toán bị tạm giữ, bị tịch thu thì phải có biên bản kèm theo bản sao chụp tài liệu kế toán đó; nếu tài liệu kế toán bị mất hoặc bị hủy hoại thì phải có biên bản kèm theo bản sao chụp tài liệu hoặc bản xác nhận.

– Tài liệu kế toán phải đưa vào lưu trữ trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm hoặc kết thúc công việc kế toán.

– Người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán chịu trách nhiệm tổ chức bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán.

anh minh họa

1. Tài liệu kế toán phải lưu trữ tối thiểu 5 năm

– Đố với các tài liệu kế toán dùng cho quản lý, điều hành của đơn vị kế toán, bao gồm cả những chứng từ kế toán không sử dụng trực tiếp để ghi và sổ kế toán và lập báo cáo tài chính.

2. Tài liệu kế toán phải lưu trữ tối thiểu 10 năm

– Đối với những chứng từ kế toán sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính, sổ kế toán và báo cáo tài chính năm, trừ trường hợp mà pháp luật có quy định khác.

3. Tài liệu kế toán cần lưu trữ vĩnh viễn

– Đối với các loại tài liệu kế toán có tính sử liệu và có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, an ninh, quốc phòng.

Như vậy Chính phủ đã quy định cụ thể từng loại tài liệu, thời hạn, thời điểm, nơi kế toán phải lưu trữ và thủ tục tiêu hủy tài liệu kế toán lưu trữ.

Có thể bạn quan tâm:  Mức xử phạt vi phạm về lưu trữ tài liệu kế toán

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons