Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Thông tư số 53/2016/TT-BTC (Chế độ kế toán doanh nghiệp)

Download và xem chi tiết Thông tư số 53/2016/TT-BTC về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của bộ tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp tại đây:

»Xem thêm: Thông tư số 177/2015/TT-BTC về hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng đối với bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons