Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

   THỦ TỤC THANH LÝ – NHƯỢNG BÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

    

Trong kế toán thanh lý và nhượng bán thường đi đôi vì được hiểu là cả hai đều đem đi bán nhưng thực tế nó vẫn có điểm khác nhau

Trước hết chúng ta cần hiểu rõ thế nào là thanh lý , thế nào là nhượng bán :

Thanh lý khi tài sản bị hư hỏng , lạc hậu không phù hợp với SXKD , không đảm bảo chất lượng ( có thể hủy , bán , cho , …) là quá trình đưa tài sản ra khỏi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp , tài sản không còn tham gia vào quá trình sản xuất nữa

Nhượng bán khi tài sản không cần sử dụng hoặc sử dụng không có hiệu quả tài sản cố định muốn nhượng bán phải làm thủ tục thanh lý đưa tài sản cố định ra khỏi hoạt động sản xuất kinh doanh

Vậy thanh lý chưa chắc đã đem lại thêm thu nhập còn nhượng bán sẽ đem lại một khoản thu nhập

1 Khi thanh lý tài sản cố định bạn cần làm các thủ tục sau :

 • Thành lập hội đồng thanh lý TSCĐ
 • Biên bản họp hội đồng thanh lý TSCĐ
 • Quyết định thanh lý TSCĐ
 • Biên bản kiểm kê tài sản cố định
 • Biên bản đánh giá lại TSCĐ
 • Biên bản thanh lý TSCĐ
 • Hợp đồng kinh tế bán TSCĐ được thanh lý
 • Hóa đơn bán TSCĐ
 • Biên bản giao nhận TSCĐ
 • Biên bản hủy TSCĐ
 • Thanh lý hợp đồng kinh tế bán TSCĐ

 Các bước tiến hành

 • Bước 1: Căn cứ kết quả kiểm kê tài sản, quá trình theo dõi sử dụng, bộ phận cơ sở vật chất của doanh nghiệp lập tờ trình thủ trưởng đơn vị phê duyệt danh mục thanh lý tài sản theo các mẫu quy định.
 • Bước 2: Quyết định thanh lý tài sản: Thủ trưởng đơn vị quyết định thanh lý tài sản cố định và thành lập hội đồng kiểm kê, đánh giá lại tài sản.
 • Bước 3: Thành lập Hội đồng thanh lý; kiểm kê, đánh giá tài sản của doanh nghiệp

Hội đồng thanh lý tài sản gồm:

+Thủ trưởng đơn vị: Chủ tịch Hội đồng;

+ Kế toán trưởng, kế toán tài sản;

+ Trưởng (hoặc phó) bộ phận cơ sở vật chất, cán bộ phụ trách tài sản;

+ Đại diện đơn vị trực tiếp quản lý tài sản thanh lý;

+ Cán bộ có hiểu biết về đặc điểm, tính năng kỹ thuật của tài sản thanh lý;

+ Đại diện đoàn thể: Công đoàn, Thanh tra Nhân dân (nếu cần).

 • Bước 4: Tiến hành thanh lý: Hội đồng thanh lý tài sản trình Thủ trưởng đơn vị quyết định hình thức xử lý tài sản (bán tài sản, hủy tài sản)
 • Bước 5: Tổng hợp, xử lý kết quả thanh lý tài sản của đơn vị. Hội đồng thanh lý tài sản tiến hành lập Biên bản thanh lý tài sản cố định, sau đó bộ phận kế toán ghi giảm tài sản và giá trị tài sản theo qui định hiện hành của Nhà nước.

 

 

 

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons