Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Thủ tục thanh lý TSCĐ

Tài sản cố định mà đã khấu hao hết và muốn thanh lý thì cần những thủ tục gì? Công ty chúng tôi xin hướng dẫn cụ thể qua bài viết dưới đây.

thu-tuc-thanh-ly-tai-san-co-dinh

Bước 1: Đề nghị thanh lý TSCĐ.

Căn cứ vào kết quả kiểm kê tài sản và quá trình theo dõi sử dụng tài sản, bộ phận cơ sở vật chất của doanh nghiệp lập tờ trình để thủ trưởng đơn vị phê duyệt danh mục thanh lý TSCĐ theo các mẫu quy định.

Bước 2: Quyết định thanh lý TSCĐ.

Thủ trưởng đơn vị quyết định thanh lý TSCĐ và lập hội đồng kiểm kê, đánh giá lại tài sản.

Bước 3: Thành lập hội đồng thanh lý tài sản của đơn vị để thanh lý, kiểm kê và đánh giá tài sản của doanh nghiệp, bao gồm:

+ Thủ trưởng đơn vị và chủ tịch hội đồng.

+ Kế toán trưởng và kế toán tài sản.

+ Trưởng hoặc phó bộ phận cơ sở vật chất và cán bộ phụ trách tài sản thanh lý.

+ Đại diện toàn thể: Công đoàn, thanh tra nhân dân (nếu cần).

Bước 4: Tiến hành thanh lý.

Hội đồng thanh lý tài sản trình thủ trưởng đơn vị quyết định hình thức xử lý tài sản:

+ Bán tài sản (quyết định giá bán và các thủ tục khi bán).

+ Huỷ tài sản.

Bước 5: Tổng hợp và xử lý kết quả thanh lý tài sản của đơn vị.

+ Hội đồng thanh lý tài sản lập biên bản thanh lý TSCĐ và tập hợp các văn bản liên quan đến kết quả xử lý tài sản.

+ Bộ phận kế toán ghi giảm TSCĐ và giá trị TSCĐ theo quy định hiện hành của Nhà nước. Số tiền thu được từ thanh lý TSCĐ tại đơn vị, sau khi đã trừ đi chi phí thực hiện thanh lý TSCĐ, số còn lại được chuyển vào quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp đơn vị.

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons