Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn

Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn

Trước khi sử dụng hóa đơn cho việc bán hàng hóa, dịch vụ trừ những hóa đơn đi mua và

cấp tại cơ quan thuế, doanh nghiệp phải lập và thông báo phát hành hóa đơn (mẫu 3.5,

phụ lục 3, ban hành kèm theo thông tư 39/2014/TT-BTC).

Doanh nghiệp phải gửi hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực

tiếp. Trong 5 ngày cơ quan thuế quản lý trực tiếp phải có ý kiến đề nghị sử dụng hóa đơn

của doanh nghiệp và trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thông báo phát hành hóa đơn. Sau

5 ngày làm việc cơ quan thuế quản lý trực tiếp không có ý kiến gì về hóa đơn thì doanh

nghiệp được phép sử dụng hóa đơn. Thủ trưởng cơ quan thuế phải chịu trách nhiệm về

việc không có ý kiến về hóa đơn trả lời của doanh nghiệp.

1. Hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn, gồm:

– Tên đơn vị, mã số thuế, địa chỉ, điện thoại, tên loại hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa

đơn, ngày bắt đầu sử dụng, số lượng sử dụng hóa đơn (từ số … đến số …)

– Tên và mã số thuế doanh nghiệp in hóa đơn đối với hóa đơn tự đặt in.

– Ngày lập, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của đơn vị.

Thông báo phát hành hóa đơn theo mẫu TP01/AC, ban hành theo thông tư số

26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015. Mẫu thông báo phát hành hóa đơn

2. Hóa đơn mẫu do nhà in cung cấp: là bản in thể hiện đúng và đủ các tiêu thức trên

liên của hóa đơn giao cho người mua loại được phát hành, có số hóa đơn là một

dãy các chữ số 0 và in hoặc đóng chữ “Mẫu” trên tờ hóa đơn. Hóa đơn mẫu kèm

thông báo phát hành hóa đơn và gửi cho cơ quan thuế để niêm yết tại các cơ sở sử

dụng bán hàng hóa, dịch vụ là liên giao cho người mua.

3. Những điều chú ý khi thông báo phát hành hóa đơn:

– Thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu phải được niêm yết rõ ràng ngay tại

doanh nghiệp sử dụng hóa đơn.

– Doanh nghiệp có đơn vị trực thuộc và chi nhánh có sử dụng chung hóa đơn mẫu

nhưng khai thuế GTGT riêng thì các đơn vị trực thuộc, chi nhánh phải thông báo

cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

– Doanh nghiệp phát hành thông báo hóa đơn từ lần thứ 2 trở đi, nếu không có sự

thay đổi về nội dung và hình thức hóa đơn thì không cần phải gửi kèm hóa đơn

mẫu, mà chỉ cần thông báo phát hành hóa đơn.

Xem thêm:

 Thủ tục đặt in hóa đơn lần đầu

Thông tin thuế môn bài

Yêu Một Cô Nàng Kế Toán Chỉ Với 5 Lý Do

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons